Omgevingsvergunningen, 14 juli 2020

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 29.06.2020: activiteit bouwen, Plutostraat 68, 1132 WG Volendam;
 • 06.07.2020: activiteit bouwen, Zuideinde 88, 1131 AK Volendam;
 • 06.07.2020: activiteit bouwen, Sportlaan 10, 1131 BK Volendam;
 • 07.07.2020: activiteit bouwen, Willem Tholenstraat 23, 1132 XS Volendam;
 • 08.07.2020: activiteit bouwen, Schoolstraat 38, 1131 CL Volendam;
 • 08.07.2020: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Parallelweg 9, 1131 DM Volendam;
 • 09.07.2020: activiteit bouwen, Leliestraat 51, 1131 LE Volendam;
 • 09.07.2020: activiteit het maken van een inrit/uitweg, Anthonie P Schotelstraat 3a, 1132 VT Volendam;
 • 10.07.2020: activiteit bouwen, Julianaweg 258, 260, 1131 NX Volendam;
 • 10.07.2020: het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Haven 120, 1131 EW Volendam;
 • 10.07.2020: activiteit bouwen, Krokussenstraat 34, 1131 LK Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 09.07.2020: activiteit het uitvoeren van een werk, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, Heintjesbraak aan de IJsselmeerdijk te Warder;
 • 12.07.2020: activiteit bouwen, Seevancksweg 74, 1474 HD Oosthuizen;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 06.07.2020: activiteit bouwen, Zuideinde 88, 1131 AK Volendam;
 • 06.06.2020: activiteit bouwen, Asterstraat 32, 1131 LT Volendam;
 • 06.07.2020: activiteit bouwen, St. Dominicususstraat 7, 1131 HE Volendam;
 • 07.07.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het maken van een uitweg/inrit,  Broeckgouw in Volendam;
   

Bezwaar indienen

Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk, en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enige opzicht wijzigen van een gemeentelijke monument op het perceel Spui 8-9  te Edam  op 6 juli 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 augustus 2020.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan op het perceel Sportlaan 1 te Volendam op 6 juli 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 augustus 2020.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk en slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument op het perceel Brugstraat 3 te Volendam op 7 juli 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 augustus 2020.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk op het perceel De Wijzend 160 in Oosthuizen op 19 juni 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 augustus 2020.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel Gerrit van Heemskerkstraat 16  in Oosthuizen op 9 juli 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 augustus 2020.
   

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 13.07.2020: Tjalk 9, 1132 GW Volendam;
   

Bezwaar indienen

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  13 juli 2020