Omgevingsvergunningen, 14 januari 2019

Dit item is verlopen op 27-02-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 08.01.2019: activiteit het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, Lingerzijde 69, 1135 AN Edam;

Volendam

 • 08.01.2019: activiteit bouwen, Meidoornstraat 11, 1131 BJ Volendam;
 • 10.01.2019: activiteit bouwen, Kievitplantsoen 1, 1131 MJ Volendam;
 • 13.01.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Roerstraat 1, 1131  XX Volendam;

Kern Zeevang

 • 09.01.2019: activiteit inrit/uitweg, Warder 136a, 1473 PJ Warder;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 08.01.2019: activiteit bouwen, Floris Simonszstraat 16, 1135 HE Edam;
 • 09.01.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Paulus Pietersstraat 4, 1135 GS Edam;

Volendam

 • 07.01.2019: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht van een in een verordening aangewezen monument, Zeestraat 1, 1131 ZD Volendam;
 • 09.01.2019 (van rechtswege): activiteit bouwen, Zeestraat 21 05, 1131 ZD Volendam;

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 08.01.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Zesstedenweg 1, 1473 BD Warder;
 • 11.01.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Tjalk 15, 1132 GW Volendam;

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning gestaakt

 • 04.01.2019 : activiteit een uitweg maken, Warder 136a, 1473 PJ Warder;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Beukenlaan 38  te Volendam  op  7 januari 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  20 februari 2019.

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel  Lingerzijde 16-18 Edam op 11 januari 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  28 februari 2019.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat deze bouwplannen voldoen aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 11.01.2019: Morseweg 14, 1131 PK Volendam;
 • 11.01.2019: Hobrede 35d, 1477 EJ Hobrede;

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  14 januari 2019