Omgevingsvergunningen, 13 mei 2019

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 07.05.2019: activiteit bouwen, Ruige Muts 8, 1132 PN Volendam;
 • 08.05.2019: activiteit bouwen, slopen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, en een inrit, Zuideinde 27 1131 AC Volendam;
 • 09.05.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 51, 1132 LP Volendam;
 • 09.05.2019: activiteit bouwen, Haven 35h, 1131 EP Volendam;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 06.05.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Lingerzijde 70-72, 1135 AS Edam;
 • 10.05.2019: activiteit bouwen, slopen en wijzigen van een beschermd rijksmonument, het slopen in beschermd stadsgezicht, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan,  Lingerzijde 16-18, 1135 AP Edam;


Volendam

 • 08.05.2019: activiteit bouwen, Edammerweg 24, 1131 DP Volendam;
 • 10.05.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Nieuwedieplaan 6, 1132 LG Edam;
 • 10.05.2019: activiteit bouwen, Damcoogh 23, 1132 EA Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 06.05.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Zesstedenweg 1, 1473 BD Warder;
 • 06.05.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Seevancksweg 2 en 3, 1474 HD Oosthuizen;
 • 10.05.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Kwadijk 120, 1471 CH Kwadijk;
   

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning gestaakt

 • 10.05.2019 : activiteit bouwen, Nieuwehaven 56-57, 1135 VL Edam;
   

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 27.04.2019: activiteit monument, Breestraat 8, 1135XM Edam
 • 07.05.2019: activiteit bouwen en handelen in strijd met bestemmingsplan, Nijverheidsstraat 18, 1135GE Edam
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • 24.04.2019: activiteit het in gebruik nemen van een pand met het oog op brandveiligheid, Lingerzijde 69 in Edam.
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 14 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 13 mei 2019