Omgevingsvergunningen, 13 januari 2020

Dit item is verlopen op 25-02-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

  • 07.01.2020: activiteit bouwen, Boezelgracht 37, 1132 PG Volendam;
  • 08.01.2020: activiteit bouwen, Marsdiep 1, 1132 LT Volendam;
  • 09.01.2020: activiteit bouwen, Karveel 5, 1132 GT Volendam;
  • 09.01.2020: activiteit bouwen, Schoklandstraat 88, 1131 LA Volendam;
  • 10.01.2020: activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde  en het aanleggen van een weg, ter hoogte van Zeddeweg 2 in Volendam;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

  • 20.12.2019: Rembrandt van Rijnstraat 23, 1132 TJ Volendam;

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 13 januari 2020