Omgevingsvergunningen, 11 november

Dit item is verlopen op 24-12-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 04.11.2019: activiteit bouwen, Achterhaven 90, 1135 XX Edam;
 • 05.11.2019: activiteit  bouwen, Jonkerlaantje 5, 1135 TJ Edam;
   

Volendam

 • 06.11.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 69a, 1131 DA Volendam;
 • 09.11.2019: activiteit bouwen, Dick Tolstraat 73, 1132 KH Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 04.11.2019: activiteit bouwen, Hobrede 58, 1477 EK Hobrede;
 • 06.11.2019: activiteit bouwen, Middelie 40, 1472 GR Middelie;
 • 07.11.2019: activiteit bouwen, Beets 41, 1475 JC Beets;
 • 11.11.2019: activiteit bouwen, Middelie 9, 1472 GN Middelie;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 05.11.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Voorhaven 61, 1135 BM Edam;
   

Volendam

 • 06.11.2019: activiteit bouwen, Sijmen Molstraat 8, 1131 XP Volendam;
 • 06.11.2019: activiteit bouwen, St. Gerardusstraat 24, 1131 GZ Volendam;
 • 07.11.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, het slopen, verstoren, verplaatsen of enige opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Zeestraat 1, 1131 ZD Volendam;
 • 07.11.2019: activiteit bouwen, Grote Ven 20, 1131 RD Volendam;
 • 07.11.2019: activiteit bouwen, het slopen, verstoren verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Dril 13, 1131 ZR Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 06.11.2019: activiteit bouwen, Ambachtsweg 4, 1474 HW Oosthuizen;


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Edammerweg 14 te Volendam op 7 november 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  19 december 2019.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 06.11.2019: Junoplantsoen 3, 1131 NT Volendam;
   

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 11 november 2019