Omgevingsvergunningen, 11 maart 2019

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 07.03.2019: activiteit bouwen, Achterhaven 30, 1135 XV Edam;


Volendam

 • 07.03.2019: activiteit bouwen, Schoolstraat 3c, 1131 CK Volendam;
 • 07.03.2019: activiteit bouwen, Pellersplein 3b-4, 1131 BR Volendam;
 • 08.03.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het maken van een uitweg, Beukenlaan 8, 1131 CT Volendam;


Kern Zeevang

 • 05.03.2019: activiteit bouwen, Westeinde 7, 1474 HA Oosthuizen;


Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 04.03.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Julianaweg 268, 1131 NX Volendam;
 • 04.03.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Roerstraat 1, 1131 XX Volendam;
 • 07.03.2019: activiteit bouwen, Schoolstraat 15, 1131 CK Volendam;
 • 07.03.2019: activiteit bouwen, Meerstraat 5, 1131 EK Volendam;
 • 07.03.2019: activiteit bouwen, Meester Muhrenlaan 24, 1132 CE Volendam;


Kern Zeevang

 • 07.03.2019: activiteit bouwen, De Krommert 23, 1474 PM Oosthuizen;
 • 07.03.2019: activiteit bouwen, Koninginnekruid 9, 1474 RV Oosthuizen;


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan op het perceel Spuistraat 27 te Edam op 8 maart 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 april 2019.

Edam-Volendam,  11 maart 2019