Omgevingsvergunningen, 11 februari 2019

Dit item is verlopen op 26-03-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 04.02.2019: activiteit bouwen, Oorgat 21, 1135 CP Edam;
 • 05.02.2019: activiteit brandveilig gebruik Burgemeester Versteeghsingel 5b, 1135 VT Edam;


Volendam

 • 04.02.2019: activiteit bouwen, Schoolstraat 15, 1131 CK Volendam;
 • 05.02.2019: activiteit bouwen, Meerzijde 1, 1131 ZX Volendam;
 • 07.02.2019: activiteit bouwen, Meerstraat 5, 1131 EK Volendam;
 • 08.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Val van Urk 1/3 in Volendam;


Kern Zeevang

 • 07.02.2019: activiteit bouwen, Middelie 57, 1472 GR Middelie;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 08.02.2019: activiteit het maken van een uitweg, Oorgat 40, 1135 CS Edam;


Volendam

 • 05.02.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 55 (kavel 186) in Volendam;
 • 06.02.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 51 (kavel 184) in Volendam;
 • 06.02.2019: activiteit het maken van een uitweg, Hyacintenstraat 14, 1131 HW Volendam;


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel Lingerzijde 69 in Edam op 7 februari  2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 maart 2019.

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • 11.02.2018: het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, Burgemeester Versteeghsingel 5b, 1135 VT Edam;

Bovenstaande ontwerpbesluiten liggen met ingang van  12 februari  2019 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Bouwen & Milieu. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 21.01.2019: Klein Westerbuiten 19, 1135 GL Edam;


Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  11 februari 2019