Omgevingsvergunningen, 10 februari 2020

Dit item is verlopen op 24-03-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 03.02.2020: activiteit het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, Burgemeester Versteeghsingel 5b, 1135 VT Edam;
 • 06.02.2020: activiteit uitvoeren van een werk, Grote Kerkstraat 62, 1135 BE Edam;
   

Volendam

 • 05.02.2020: activiteit bouwen, Vissersstraat 70, 1131 GM Volendam;
 • 06.02.2020: activiteit bouwen, Jan Sluiterstraat 26, 1132 XX Volendam;
 • 06.02.2020: activiteit bouwen, Zeestraat 8a, 1131 ZE Volendam;
 • 06.02.2020: activiteit bouwen en het realiseren van een inrit, Begerslant 37, 1132 EN Volendam;
 • 06.02.2020: activiteit bouwen, W J Tuijnstraat 29, 1131 ZH Volendam;
 • 07.02.2020: activiteit bouwen, Gruttoplantsoen 11, 1131 ME Volendam;
 • 07.02.2020: activiteit bouwen, Gouden Slot 28, 1132 RS Volendam;
 • 07.02.2020: activiteit bouwen, Sportlaan 10, 1131 BK Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 04.02.2020: activiteit bouwen, Kwadijk 59, 1471 CC Kwadijk;
 • 06.02.2020: activiteit bouwen, Oosteinde 77, 1474 ME Oosthuizen;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 04.02.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Pieter Taemszstraat 18, 1135 HH Edam;
 • 04.02.2020: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument, Voorhaven 135, 1135 BP Edam;
   

Volendam

 • 04.02.2020: activiteit bouwen, Mercuriuslaan 32, 1131 VV Volendam;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 04.02.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Karveel 5, 1132 GT Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Voorhaven 129 te Volendam op 10 februari 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 maart 2020.

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • Gravelandstraat 51, 1131 JK Volendam : activiteiten het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en een uitweg maken.
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 11 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 10 februari 2020