Omgevingsvergunningen, 1 juli 2019

Dit item is verlopen op 14-08-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 24.06.2019: activiteit bouwen, Voorhaven 48, 1135 BS Edam;
 • 25.06.2019: activiteit bouwen, William Pontstraat 41,1135 ET Edam;


Volendam

 • 25.06.2019: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Mgr C Veermanlaan 2, 1131 KH Volendam;
 • 26.06.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 34, 1132 LP Volendam;
 • 27.06.2019: activiteit bouwen, Breewijd 10, 1132 LK Volendam;
 • 27.06.2019: activiteit bouwen, Kathammerstraat 5, 1131 AL Volendam;


Kern Zeevang

 • 24.06.2019: activiteit bouwen, Middelie 87, 1472 GT Middelie;
 • 26.06.2019: activiteit bouwen, Beets 78A, 1475 JE Beets;
 • 26.06.2019: activiteit bouwen, Jacob Hop Erf 11, 1473 PR Warder;
 • 30.06.2019: activiteit bouwen, Kwadijk 59a, 1471 CC Kwadijk;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 24.06.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Groot Westerbuiten 21, 1135 GJ Edam;
 • 25.06.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Bergmolen 33, 1135 LD Edam;
 • 25.06.2019: activiteit bouwen, Parkeerterrein aan de Baanstraat in Edam;
 • 27.06.2019: activiteit bouwen, Vestingpad 1, 1135 WE Edam;
   

Volendam

 • 19.06.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 51, 1132 LP Volendam;
 • 24.06.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Julianaweg 115, 1131 DG Volendam;
 • 27.09.2019: activiteit bouwen, Pluvierplantsoen 2, 1131 MH Volendam;
 • 27.09.2019: activiteit bouwen, Burgemeester van Baarstraat 24, 1131 WV Volendam;
 • 27.06.2019: activiteit bouwen, Anton Deenplein 14, 1132 JB Volendam;
 • 27.06.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, het slopen verstoren verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, het maken hebben of veranderen van een uitweg, Zuideinde 27, 1131 AC Volendam;
 • 27.06.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan (carport en tuinhuis), Kievitplantsoen 1, 1131 MJ Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 24.06.2019: activiteit bouwen, Waterrijk fase 2b te Oosthuizen;

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 27.06.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan (overkapping), Kievitplantsoen 1, 1131 MJ Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Warder 143 te Warder op 1 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 augustus 2019.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 19.06.2019: Zeebies 4, 1474 RE Oosthuizen;
 • 24.06.2019: Schermerstraat 29, 1135 EL Edam;


 

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 1 juli 2019