Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend project Markermeerdijken

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een vergunning voor het tijdelijk oprichten en in gebruik nemen van een depot, ten behoeve van het opslaan van materieel en materiaal voor de werkzaamheden aan module 3 en 4 aan de IJsselmeerdijk Schardam, ter hoogte van De Weel, tussen Scharwoude en Schardam, kadastraal bekend onder 442, sectie C, gemeente Edam-Volendam (aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening), met een tijdelijke instandhoudingstermijn van vier jaar en acht maanden. De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Datum besluit: 15 juni 2020
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: ter hoogte van De Weel, tussen Scharwoude en Schardam
  • Zaaknummer: 9590468
     

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gemeente Edam-Volendam Postbus 180 1130 AD Volendam. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.