Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend IJsselmeerdijk

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van een werkbaan en voorbelasting en het gebruik hiervan als bouwweg gelegen aan de buitenzijde van de IJsselmeerdijk en de Zeevangszeedijk tussen zwembad Warder en Edam (kadastraal bekend onder 124, sectie D, Gemeente Edam-Volendam), met een instandhoudingstermijn van zes jaar en zes maanden tot en met 8 september 2026. De werkbaan wordt deels ook gebruikt als transportroute voor het aan te voeren materiaal (aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten). De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Datum besluit: 9 maart 2020
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: aan de buitenzijde van de IJsselmeerdijk, Warder
  • Zaaknummer: 9320918

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.