Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw op het voormalige Korsnäs-terrein te Edam

Dit item is verlopen op 30-12-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het voormalige bedrijfsterrein aan de Baandervesting te Edam. Dit bestemmingsplan zal gaan heten:

  • bestemmingsplan “Baandervesting, Edam"

Plangebied

Het Korsnäs-terrein ligt binnen de vesting in het historische centrum van Edam. Het gebied wordt omsloten door de Baanstraat in het westen, de Baandervesting in het zuiden, de Korte Baansteeg in het oosten en ’t Marken in het noorden.

Doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het voormalige bedrijfsterrein met een nieuwbouwplan voor circa 80 woningen. Aan het parkeerterrein Baanstraat is daarnaast het voornemen om een kleinschalige commerciële voorziening te realiseren.

Het bestemmingsplan geeft regels voor bebouwing en gebruik.

Crisis- en herstelwet

Omdat met dit plan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch wordt gemaakt, is het regime van de Crisis- en herstelwet van toepassing op de procedure en voorbereiding van dit bestemmingsplan.

Verdere procedure

Het plan bevindt zich nog in een voorbereidende fase waardoor nog geen stukken ter inzage liggen en er nog geen gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in december 2019 ter inzage gelegd. Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt hiervan een kennisgeving geplaatst in de lokale kranten, de Staatscourant, op de landelijke site www.officielebekendmakingen.nl, alsmede op de onze website. Op dat moment wordt de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Omgevingsbeleid (0299) 398 398.