Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie “Oorgat 3” (artikel 6.24 Wro)

Dit item is verlopen op 09-11-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken ingevolge artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat zij op 16 september 2019 de overeenkomst “Oorgat 3”, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan met initiatiefnemer.

De overeenkomst heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming “Bedrijf” naar “Wonen”, op de locatie Oorgat 3 te Edam. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 26 september 2019 tot en met 7 november 2019 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 in Volendam.  

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Edam-Volendam, 26 september 2019

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam