Kennisgeving ontvangen aanvraag vergunning project Versterking Markermeerdijken

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het bouwen van een kabelbrug, ten behoeve van het tijdelijk verleggen van een middenspanningskabel van de binnenzijde van de dijk naar de kruin van de dijk. Omdat de IJsselmeerdijk bovengronds gepasseerd dient te worden, wordt er gebruik gemaakt van een kabelbrug. De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Ontvangstdatum aanvraag: 18 december 2019
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: aan de IJsselmeerdijk, ten zuiden van het gemaal Warder
  • Zaaknummer: 9359230

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.