Kennisgeving omgevingsvergunning uitgebreide procedure Giekstraat 2, Volendam

Dit item is verlopen op 30-12-2019.

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor de activiteit:

het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan – Giekstraat 2 in Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij op 13 november 2019 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een erfafscheiding en het wijzigen van het gebruik op het perceel Giekstraat 2 in Volendam.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf 30 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het besluit.

Beroep indienen

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 19 november 2019 gedurende zes weken  ter inzage. Via de sectie Bouwen & Milieu kunt u een afspraak maken om de stukken in te zien. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening.

Tevens is het besluit te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u: 

  • belanghebbende bent en;
  • tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest). 

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 18 november 2019