Kennisgeving Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 en VTH-strategie Milieu 2019-2023

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken bekend dat zij het Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 en VTH-strategie Milieu 2019-2023 hebben vastgesteld op 29 januari 2019 als bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 van het Besluit omgevingsrecht.

Het Beleidskader VTH milieu 2019-2022 vormt, tezamen met de jaarlijkse gemeentelijke prioriteiten, het raamwerk voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma voor de taken van Omgevingsdienst IJmond. Het regionaal kader is onderdeel van de beleidscyclus zoals vastgelegd in de kwaliteitscriteria 2.1 zoals die wettelijk verplicht zijn voor organisaties die taken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (waaronder provincies, gemeente en uitvoeringsdiensten). Op grond hiervan zijn gemeenten verplicht op regionaal niveau afgestemd uitvoerings- en handhavingsbeleid vast te stellen en op basis hiervan een uitvoeringsprogramma vast te stellen.

Het Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 en VTH-strategie Milieu 2019-2023 zijn hier te lezen en liggen met ingang van 5 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage. Ook liggen de stukken vanaf 29 januari voor een ieder ter inzage via Overheid.nl.

Tegen de beide stukken kunnen geen zienswijzen worden ingediend, omdat het een uitvoeringsbeleid van het college betreft.

Publicatiedatum: 5 februari 2019