BEVEL – Lachgasverbod kermissen 2019

De burgemeester van Edam-Volendam,

gelet op:

 • de algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016
 • haar bevoegdheid op grond van Gemeentewet artikel 172, derde lid;
 • haar zorg voor de openbare orde en de openbare veiligheid;
 • de zorg voor de volksgezondheid;


overwegende:

 • dat ten gevolge van lachgasgebruik risico’s voor de openbare orde en veiligheid kunnen ontstaan, en bestaande risico’s voor de openbare orde en veiligheid in ernst kunnen toenemen;
 • dat gebruik van lachgas risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt;
 • dat lachgas een bedwelmend en narcotiserend effect heeft en het bewustzijn beïnvloedt, hetgeen tijdens een kermis risico’s oplevert voor de lachgasgebruiker zelf en andere bezoekers van de kermis;
 • dat in gesprekken met (de vertegenwoordigers van) Edammer en Volendammer horeca-exploitanten is uitgesproken dat zij géén lachgas in verkoop willen brengen, omdat dit de aangename sfeer in de horeca niet ten goede komt; voorts dat de burgemeester de horeca-exploitanten steunt bij hun streven naar positief gastheerschap;
 • dat lachgasgebruik niet past bij de Edammer en Volendammer kermissen, die het profiel van een gezellige, kindvriendelijke, familiegerichte kermis hebben;
 • dat het wettelijk verbod op de vrije verkoop van lachgas niet meer van kracht is, en dat er nog onzekerheid is over nieuwe wetgeving betreffende lachgas;
 • dat eventuele nieuwe wetgeving niet vóór de kermissen in Edam en Volendam van kracht zal worden, zodat een wettelijk kader ontbreekt;
 • dat de burgemeester het noodzakelijk vindt de uitgifte van lachgas en het bezit van handelsvoorraad (méér dan benodigd voor het eigen gebruik) tijdens de kermissen in Edam en Volendam te verbieden, teneinde een goed verloop van deze kermissen mogelijk te maken, en teneinde de openbare orde en veiligheid te beschermen;
   

beveelt:

 • ieder die zich op donderdag 29 augustus 2019, vrijdag 30 augustus 2019, zaterdag 31 augustus 2019 of zondag 1 september 2019 bevindt in Edam (het gebied gelegen binnen en begrensd door de straten Westervesting, Singelweg, Zuidervesting, Baandervesting, Oosterkade, Klundert en Noordervesting);

 • ieder die zich op vrijdag 6 september 2019, zaterdag 7 september 2019, zondag 8 september 2019 of maandag 9 september 2019 bevindt in Volendam (het gebied binnen en begrensd door de straten Hooge Dijk, Kathammerzeedijk tussen Hooge Dijk en Heideweg, Heideweg, Leendert Spaanderlaan tussen Heideweg en Saturnusstraat, Saturnusstraat, Burgemeester Van Baarstraat, Julianaweg tussen Burgemeester Van Baarstraat en Noordeinde, Noordeinde);

 • ieder die zich op vrijdag 6 september 2019, zaterdag 7 september 2019, zondag 8 september 2019 of maandag 9 september 2019 bevindt te water in de haven van Volendam of het IJsselmeer binnen 100 meter vanaf het havenhoofd;
   

tot het volgende:

(verbod op gasflessen)

 • zich te onthouden van het transporteren, bedienen of voorhanden hebben van opslagmiddelen (zoals drukvaten, flessen, een andere houder, meer dan één gaspatroon, meer dan één ballon) voor de uitgifte, distributie, bezorging, of bewaring van lachgas (di-stikstofmonoxide, N2O) of dampvormige anesthetica of een ander gas waarvan aannemelijk is dat dit als genotmiddel dient;
   

(verbod op uitgifte)

 • zich te onthouden van uitgifte, bezorging of overdracht van lachgas (di-stikstofmonoxide, N2O) of dampvormige anesthetica of een ander gas waarvan aannemelijk is dat dit als genotmiddel dient, ongeacht de dosering of mengverhouding met andere stoffen;
   

(verbod op hoeveelheid anders dan voor persoonlijk gebruik)

 • zich te onthouden van het meevoeren of voorhanden hebben van lachgas (di-stikstofmonoxide, N2O) of dampvormige anesthetica of een ander gas waarvan aannemelijk is dat dit als genotmiddel dient, ongeacht de dosering of mengverhouding met andere stoffen, in een hoeveelheid (meer dan één gaspatroon, meer dan één ballon) die het benodigde voor persoonlijk gebruik te boven gaat;


(afstaan)

 • op eerste vordering opslagmiddelen als bedoeld in de voorgaande zin (a) af te staan, aan iedere ambtenaar bevoegd tot het toezien op de uitvoering van dit bevel;
   

(medewerking aan onklaarmaken)

 • op eerste vordering alle medewerking te verlenen aan het bedienen van opslagmiddelen bedoeld in de voorgaande zin (a), teneinde deze onklaar te maken, leeg te maken of buitenwerking te stellen, aan iedere ambtenaar bevoegd tot het toezien op de uitvoering van dit bevel;


(ingebouwde opslag)

 • als een opslagmiddel als bedoeld in de voorgaande zin (a) onderdeel is van, of verbonden is aan, een voertuig: het op eerste vordering afstaan van de bediening van en afgeven van de sleutels tot het voertuig, aan iedere ambtenaar bevoegd tot het toezien op de uitvoering van dit bevel, teneinde dit voertuig tot na de laatste kermisdag (9 september 2019) aan het maatschappelijk verkeer te onttrekken;
   

gegeven te Edam-Volendam,

28 augustus 2019

L.J. Sievers,

Burgemeester van Edam-Volendam