Bestemmingsplan “Oorgat 3” in voorbereiding

Dit item is verlopen op 09-11-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken ingevolge 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij op verzoek van initiatiefnemer, een bestemmingsplan voorbereiden voor:

  • het wijzigen van de bestemming “Bedrijf” naar “Wonen”, op de locatie Oorgat 3 te Edam.
     

Het bestemmingsplan zal gaan heten bestemmingsplan “Oorgat 3”. Gelet op het feit dat het voorgenomen plan in strijd is met het huidige geldende bestemmingsplan ter plaatse, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend, indien hiervoor een planologische maatregel wordt getroffen. Op dit moment worden geen stukken ter inzage gelegd en is het nog niet mogelijk om zienswijzen in te dienen. Op het moment dat het  ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kan een ieder vervolgens zienswijzen indienen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Omgevingsbeleid, telefoonnummer 0299-398398.

Edam-Volendam, 26 september 2019

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam