Bekendmaking Wet milieubeheer

Dit item is verlopen op 26-08-2019.

Gelijkwaardigheidsbesluit

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit gelijkwaardigheid op aan Plaatwerkindustrie Tol B.V. gelegen aan Christiaen Huygensstraat 15 te Volendam. De gelijkwaardigheid heeft betrekking op de (voor)genomen technische en organisatorische oplossingen welke eenzelfde mate van bescherming bieden als de afstandseis van één meter tot de erfgrens, zoals bedoeld in artikel 4.20.1, derde lid, onder b van de Activiteitenregeling.

Inzage

De stukken liggen tijdens werkuren van 13 augustus tot 24 september 2019 ter inzage en bij de receptie op het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Waterland en/of bij gemeente Edam-Volendam.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 24 september 2019 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • naam en het adres van de indiener,
  • datum,
  • omschrijving van het aangevochten besluit,
  • de gronden van het bezwaar.

Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Waterland.

Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.
Telefoon: (075) 655 35 35. Fax: (075) 655 35 30. E-mail: info@odijmond.nl

Wormer, 12 augustus 2019