Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Dit item is verlopen op 27-04-2019.

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam het volgende bekend:

Verleende omgevingsvergunning

Op 25 mei 2018 is een aanvraag om een veranderingsomgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht binnengekomen van Tamoil Edam, voor de inrichting gelegen aan Klein Westerbuiten 9 te Edam.

De verandering betreft het opslaan van gasflessen in een magazijn en gevaarlijke stoffen in de verkoopruimte en bijbehorende stoep.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen tijdens werkuren van 12 maart tot 23 april 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Regio Waterland en bij de receptie van het gemeentehuis en zijn tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Waterland en/of bij gemeente Edam-Volendam.

Beroep en voorlopige voorziening

Tot 23 april 2019 kan tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep worden aangetekend bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Algemene informatie

Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.

Telefoon: (075) 655 35 35. Fax: (075) 655 35 30. E-mail: info@odijmond.nl

Wormer, 11 maart 2019