Bekendmaking locatie ondergrondse container

Dit item is verlopen op 19-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt bekend dat zij op 2 september 2019 de volgende locatie heeft aangewezen voor het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer

  • Plutostraat nabij huisnummer 68
     

Het aanwijzen van de locatie is tot stand gekomen door middel van een participatiebijeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met een aantal vastgestelde richtlijnen. Tegen het ontwerpbesluit konden zienswijzen worden ingediend.

Beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. Het instellen van beroep kan tot zes weken na bekendmaking van het besluit. Het beroep kan ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien u het besluit wil laten schorsen, dient u daartoe tevens een verzoek te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.