Bekendmaking besluit bodemkwaliteit PFAS en Nota bodembeheer regio Zaanstreek-Waterland

Het college van de gemeente Edam-Volendam maken bekend dat op 30 juni 2020 de notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio Zaanstreek-Waterland voor de gemeente Edam-Volendam op grond van artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit met betrekking tot PFAS is vastgesteld.

  • De Notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio Zaanstreek-Waterland bevat aanvullende regels met betrekking tot de milieu hygiĆ«nische kwaliteit van de toe te passen grond met PFAS binnen de gemeente.
     

Inzage

Het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt van 30 juni tot 18 augustus 2020 ter inzage.

Bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180 1130 AD in Volendam. De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam van de indiener
  • de datum
  • een omschrijving van het aangevochten besluit en
  • de gronden van het bezwaar.
     

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken moet, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. De rechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen u erop dat voor het indienen van een dergelijk verzoek griffierecht is verschuldigd. U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site van Raad van State voor de precieze voorwaarden.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond.

Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.

Telefoon: (075) 6553 535. Fax: (075) 6553 530. E-mail: info@odijmond.nl