Urgentieregeling Edam-Volendam

In onze gemeente is het aanbod van sociale huurwoningen niet groot om alle woningzoekenden direct aan een sociale huurwoningen te kunnen helpen.  De druk op de woningmarkt is daardoor groot. Met het maken van uitzonderingen, via de urgentieregeling wordt daarom zeer strikt omgegaan.

Het kan gebeuren dat u in een situatie belandt waarin u dringend woonruimte nodig heeft. Het is dan uw verantwoordelijkheid als woningzoekende om zelf tijdig actief op zoek te gaan naar een andere woonruimte.
Omdat er omstandigheden kunnen voorkomen waarin sprake kan zijn van een bijzonder geval, is een Urgentieregeling, Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2016 in het leven geroepen. In de Huisvestingsverordening staat beschreven wanneer u wel en wanneer u niet in aanmerking kunt komen voor een urgentieverklaring. Dit beleid dient ertoe om de aanvragen van urgente woningzoekenden in moeilijke omstandigheden op een objectieve manier te kunnen beoordelen.

Voor wie is een urgentieverklaring bedoeld?

Urgentieverklaring maakt het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden urgente woningzoekenden waarvoor ‘voorziening in de woonruimte dringend noodzakelijk is’ met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

 1. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het oplossen van het huisvestingsprobleem dat de woningzoekende zelf niet kan oplossen centraal staat, en niet het inwilligen van eventuele huisvestingswensen  van de woningzoekende.
 2. Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat de urgentieregeling een uiterste, laatste redmiddel voor mensen die door medische- of sociale problemen, of door een andere noodzaak buiten uw eigen schuld dringend een woning nodig hebben. Dit komt onder meer tot uiting in de algemene weigeringsgronden in de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2016, paragraaf 6 ‘Urgentie’. 


Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Niet iedereen krijgt urgentie. Er zijn zeer strenge regels voor het verkrijgen van een urgentieverklaring.  Urgentieverklaring kan alleen aangevraagd worden indien u minst voldoet aan de volgende algemene voorwaarden:

 • U bent meerderjarig, 18 jaar of ouder;
 • 2 jaar in deze gemeente woonachtig bent of gedurende tien jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag om urgentie, minimaal zes aangesloten jaren in de gemeente hebben gewoond; 
 • Beschikt over een geldige verblijfsvergunning;
 • U mag de huisvestingsproblemen niet zelf hebben veroorzaakt;
 • U moet kunnen aantonen zelf het nodige gedaan te hebben om het probleem op te lossen en te voorkomen;
 • U moet kunnen aantonen zelf voldoende inspanningen heeft geleverd woonruimte te bemachtigen;
 • U zit qua huisvesting in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen;
 • U heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd;
 • Uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.165 (prijspeil 2017);
 • U bent ingeschreven als woningzoekende bij zowel de Wooncompagnie als De Vooruitgang en heeft al zelf actief gereageerd op de aangeboden (passende) woningen die gepubliceerd worden;
 • U heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds;
 • U (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.

P.S.: Als u aan de algemene voorwaarden voldoet,  komt u niet automatisch in aanmerking voor een urgentieverklaring, dit moet beoordeeld worden door de  Urgentiecommissie.

U komt niet aanmerking voor een urgentieverklaring bij:

 • Echtscheiding of verbreking samenwoning waarbij geen sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen;
 • Dakloosheid door eigen toedoen;
 • Relatieproblemen met ouders en familieleden of personen waarbij ingewoond wordt;
 • Gezinsuitbreiding, startend gezin, zwangerschap;
 • Problematische inwoonsituatie en de woonomgeving waar u inwoont;
 • Financiële problematiek;
 • Het ontbreken van woonruimte;
 • Te kleine of slechte behuizing.


Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan? Wat is de procedure?

Stap 1:

Indien u voor urgentie in aanmerking wilt komen/een urgentieprocedure wilt starten, dient u daarvoor eerst contact op met dhr. A. Khabbazha, de secretaris van de UC om een afspraak voor een ‘kansadviesgesprek/oriënteren gesprek’ te maken. In dit  gesprek wordt samen met u gekeken op basis van de regelingen hoe groot uw kansen op een urgentie zijn/ wie wel en wie niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring/ of het zinvol is om urgentie aan te vragen. Bovendien wordt u ook in de gelegenheid gesteld om eigen (woon) si  tuatie mondeling nader toe te lichten. Centraal in het gesprek staat de vraag of het zinvol is om de urgentieprocedure te starten.

U beslist uiteindelijk zelf of u urgentie aanvraagt. Besluit u om de procedure te starten? Vul dan allereerst het aanvraagformulier in.

Stap 2:

U kunt een afdrukformulier of een DigiD formulier voor een aanvraag urgentieverklaring invullen. Voordelen van een DigiD formulier zijn:

 1. U hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
 2. Het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
   

Ga naar het DigiD aanvraagformulier urgentieverklaring

Ga naar het afdruk aanvraagformulier urgentieverklaring

Voor informatie of toelichting hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van de urgentiecommissie, de heer A. Khabbazha, tel. 0299 398398.

Stap 3:

Na ontvangst van uw complete aanvraag met de bijbehorende bijlagen, krijgt u binnen één week een ‘ontvangstbevestiging’. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken nog aan te leveren. Al deze aanvullende informatie is nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen.

De Urgentiecommissie is een onafhankelijke commissie, die aanvragen voor urgentie beoordeelt.  Deze commissie vergadert iedere 6 weken. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Verordening. Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Zo wordt gekeken of het ten opzichte van andere woningzoekenden eerlijk is om u voorrang te geven. Want voorrang voor u, betekent langer wachten voor de ander. Binnen zes weken krijgt u bericht.

De Urgentiecommissiie adviseert het college van burgemeester en wethouders aan de hand van de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2016 en de daarbij behorende beleidsregels over het al dan niet toekennen van een urgentieverklaring.
Het besluit wordt binnen 8 weken, nadat u uw aanvraag heeft ingeleverd, aan u schriftelijk wordt bekend gemaakt. Wanneer het urgentieverzoek wordt afgewezen, wordt in de afwijzingsbrief ook  de reden van afwijzing vermeld. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar indienen bij de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente.

Heeft u eenmaal een urgentieverklaring, dan kunt u niet rustig afwachten. U moet zelf actief reageren op het woningaanbod. Met de urgentieverklaring heeft u gedurende zes maanden voorrang op andere woningzoekenden voor een passende woning.