Urgentieregeling Edam-Volendam

In onze gemeente is het aanbod van sociale huurwoningen niet groot genoeg om alle woningzoekenden direct aan een sociale huurwoning te kunnen helpen. De urgentieregeling maakt het mogelijk om voorrang te verlenen aan een (urgente) woningzoekende. Dit is wel aan strikte regels gebonden.

Een urgentieverklaring maakt het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden urgente woningzoekenden waarvoor ‘voorziening in de woonruimte dringend noodzakelijk is’ met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring, moet er sprake zijn van een noodsituatie. De gemeente moet namelijk aan reguliere (niet-urgente) woningzoekenden kunnen uitleggen waarom een urgente woningzoekende voorrang krijgt.

De voorwaarden voor het aanvragen van een urgentieverklaring zijn vastgesteld in de regionale Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2016. De gemeente Edam-Volendam mag binnen deze algemene regeling zelf extra voorwaarden (beleidsregels) stellen voor het toekennen van een urgentieverklaring.

Voor wie is een urgentieverklaring bedoeld?

Het kan gebeuren dat u in een situatie belandt waarin u dringend woonruimte nodig heeft. Het is dan in eerste instantie uw eigen verantwoordelijkheid om zelf actief op zoek te gaan naar een andere woonruimte. Er kunnen omstandigheden zijn die het zelfstandig vinden van een woning belemmeren. Voor deze bijzondere situaties is de Urgentieregeling Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2016 in het leven geroepen. In paragraaf 2.6.5 van de Urgentie Huisvestingsverordening staat beschreven wanneer u wel en wanneer u niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring; de algemene weigeringsgronden. Deze zijn bedoeld om de aanvragen van urgente woningzoekenden in moeilijke omstandigheden op een objectieve manier te kunnen beoordelen.

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Er zijn zeer strenge regels voor het verkrijgen van een urgentieverklaring. U kunt een urgentieverklaring alleen aanvragen als u voldoet aan de volgende algemene voorwaarden voor het verlenen van urgentie:

 • U bent meerderjarig, 18 jaar of ouder;
 • U staat minstens 2 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister (BRP) en bent woonachtig in de gemeente; 
 • U bent ingeschreven als woningzoekende bij beide lokale corporaties, zowel de Wooncompagnie als De Vooruitgang;
 • U reageert wekelijks op aangeboden woningen en neemt een actieve houding aan;
 • U zit qua huisvesting in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen en de huisvestingsproblemen zijn niet door uzelf veroorzaakt;
 • U moet kunnen aantonen zelf het nodige gedaan te hebben om het probleem op te lossen en te voorkomen;
 • U moet kunnen aantonen dat u zelf voldoende inspanningen heeft geleverd woonruimte te bemachtigen;
 • U bent dakloos of heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd;
 • Uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 37.885 (prijspeil 2019);
 • U (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is;
 • U heeft geen schulden. Als u wel schulden heeft, dan heeft u een aantoonbare regeling getroffen voor uw schulden (zoals een afbetalingsregeling met de schuldeisers, of een schulddienstverleningstraject). Ook geeft u inzicht in uw financiële situatie, bijvoorbeeld door middel van een BKR-overzicht;
 • Uw sociale of medische problemen zijn duidelijk aantoonbaar.


Voldoet u niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan kan de gemeente uw urgentieaanvraag afwijzen.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een urgentieverklaring?

In de volgende situaties is geen sprake van urgentie:

 • Echtscheiding of verbreking samenwoning waarbij geen sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen;
 • Dakloosheid door eigen toedoen;
 • Relatieproblemen in uw woonsituatie, zoals problemen met ouders, familieleden of zwangerschap;
 • Wooncarrière/wens voor een betere woning in een andere kern of wijk;
 • Gezinsuitbreiding, startend gezin, zwangerschap;
 • Uw inkomen of uw vermogen is te hoog.
 • U woont op dit moment in een woonruimte met een tijdelijke huurovereenkomst die binnenkort afloopt of deze tijdelijke huurovereenkomst is inmiddels afgelopen;
 • U heeft problemen met uw inwoonsituatie;
 • Als u schulden heeft en hiervoor geen aantoonbare regeling getroffen heeft (Een aantoonbare regeling is bijvoorbeeld een afbetalingsregeling met de schuldeisers of een schulddienstverleningstraject);
 • Als uw volkshuisvestingsproblemen buiten de gemeente Edam-Volendam zijn ontstaan;
 • Als u financieel in staat bent in uw eigen woonbehoefte te voorzien.
 • Als u problemen heeft op het adres waar u inwoont, zoals:
  • u vindt uw woning te klein of te groot;
  • uw woning is in slechte staat;
  • u heeft problemen met de woonomgeving, zoals geluidsoverlast, burenruzies enzovoorts;
  • u moet voor uw werk verhuizen naar Edam-Volendam;
  • u kan door medische klachten uw huidige woning of de daarbij behorende tuin zelf niet meer onderhouden;
  • u wordt uit detentie vrijgelaten.


Extra voorwaarden bij scheidingen, relatieverbrekingen: 

lees meer

Kom ik in aanmerking voor een sociaal en/of medische urgentie?

 ls er sprake is van fysieke beperkingen en/of aanpassingen in uw woning, neem dan telefonisch contact op met het Breed Sociaal Loket van de gemeente Edam-Volendam. Een Wmo-consulent zal met u bespreken of de gemeente u hierbij kan ondersteunen. Mocht dit het geval zijn, dan krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd, waarop u kunt aangeven dat u voor een urgentie in aanmerking wil komen.
 

Vervolgens zal een Wmo-consulent contact met u opnemen voor het inplannen van een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek zal de Wmo-consulent onderzoeken of u door middel van bijvoorbeeld een woningaanpassing toch langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Als dit het geval is, dan zal er geen sprake zijn van een urgentie. U ontvangt een gespreksverslag van dit gesprek.

Mocht het blijken dat de Wmo geen oplossingen voor u kan aandragen, dan kunt u een kopie van het gespreksverslag bij uw aanvraag urgentie bijvoegen. Deze kunt u indienen via de website van de gemeente Zaanstad, zoekfunctie: urgentie. De gemeente Zaanstad behandelt urgentie-aanvragen voor Edam-Volendam.

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?

Wanneer u aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een urgentieverklaring denkt te voldoen kunt u gebruik maken van het digitaal vragenformulier urgentie. Door het vragenformulier te doorlopen krijgt u zelf al een beeld of uw aanvraag kans van slagen heeft. Voor een oriëntatiegesprek kunt u contact opnemen met de heer Alireza Khabbazha van gemeente Edam-Volendam via telefoonnummer (0299) 398 398.

De gemeente Edam-Volendam heeft het aanvragen van een urgentieverklaring uitbesteed aan een onafhankelijke commissie binnen de gemeente Zaanstad. Uw aanvraag wordt behandeld door deze commissie.

Nadat u uw aanvraag voor een urgentie heeft ingediend, bespreekt de adviescommissie - het Sociaal Medisch Team (SMT) - deze. Als uw aanvraag niet compleet is, dan krijgt u een brief met het verzoek de aanvraag binnen twee weken aan te vullen. Op advies van de commissie neemt het college van Burgemeester & Wethouders een besluit over uw aanvraag. U kunt voor een gesprek worden uitgenodigd. Binnen acht weken ontvangt u een brief met daarin de beslissing of u een urgentieverklaring krijgt of niet. Elk verzoek wordt individueel beoordeeld.

Bescherming persoonlijke gegevens

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding;
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft);
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding;
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is;
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.


Contact

 • Voor algemene informatie en oriëntatiegesprek kunt u contact opnemen met de heer Alireza Khabbazha van gemeente Edam-Volendam via telefoonnummer (0299) 398 398.
 • Voor informatie met betrekking tot de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontact Vergunningen gemeente Zaanstad. U kunt de medewerkers bereiken via telefoonnummer (075) 681 6969. De gemeente Zaanstad is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.