Urgentieregeling Edam-Volendam

In onze gemeente is het aanbod van sociale huurwoningen niet groot om alle woningzoekenden direct aan een sociale huurwoningen te kunnen helpen. De druk op de woningmarkt is daardoor groot. Met het maken van uitzonderingen, via de urgentieregeling wordt daarom zeer strikt omgegaan.

De aanvraag en de criteria omtrent het aanvragen van een urgentieverklaring zijn geregeld in de regionale de Huisvestingsverordening 2016, de regionale beleidsregels urgentie 2016 en de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2016. Daarnaast staat de gemeente Edam-Volendam vrij om binnen deze algemene regeling zelf criteria en algemene voorwaarden te stellen voor het aanvragen van een urgentieverklaring.

Het is voor alle mensen die een aanvraag voor een voorrangsverklaring indienen van belang te beseffen waarom de gemeente de regels in de verordening scherp heeft gesteld. De gemeente moet aan reguliere (niet-urgente) woningzoekenden kunnen uitleggen waarom een urgente woningzoekende voorrang krijgt boven een reguliere woningzoekende. Op het moment dat u een woning toegewezen krijgt, betekent dit dat mensen die al jaren via het aanbodsysteem zoeken nu langer moeten wachten. Kortom: er moet dus een gegronde reden zijn om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring, er moet sprake zijn van een noodsituatie.

Voor wie is een urgentieverklaring bedoeld?

Het kan gebeuren dat u in een situatie belandt waarin u dringend woonruimte nodig heeft. Het is dan in beginsel uw eigen verantwoordelijkheid als woningzoekende om zelf tijdig actief op zoek te gaan naar een andere woonruimte.
Omdat er omstandigheden kunnen voorkomen waarin sprake kan zijn van een bijzonder geval, is een Urgentieregeling Huisvestingsverordening Edam, in het leven geroepen. Daarin staat beschreven wanneer u wel en wanneer u niet in aanmerking kunt komen voor een urgentieverklaring. Dit komt onder meer tot uiting in de algemene weigeringsgronden in de Huisvestingsverordening Edam-Volendam  2016, paragraaf 6 'Urgentie'. Dit beleid dient ertoe om de aanvragen van urgente woningzoekenden in moeilijke omstandigheden op een objectieve manier te kunnen beoordelen.

Urgentieverklaring maakt het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden urgente woningzoekenden waarvoor ‘voorziening in de woonruimte dringend noodzakelijk is’ met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Niet iedereen krijgt urgentie. Er zijn zeer strenge regels voor het verkrijgen van een urgentieverklaring.  Urgentieverklaring kan alleen aangevraagd worden indien u minstens voldoet aan de volgende algemene voorwaarden voorrangcriteria:

 • U bent meerderjarig, 18 jaar of ouder;
 • U staat minstens 2 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister (BRP) en bent woonachtig in de gemeente; 
 • U bent ingeschreven als woningzoekende bij beide lokale corporaties, zowel de Wooncompagnie als De Vooruitgang;
 • U reageert wekelijks op aangeboden woningen en neemt een actieve houding aan;
 • U zit qua huisvesting in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen en de huisvestingsproblemen zijn niet door uzelf veroorzaakt;
 • U moet kunnen aantonen zelf het nodige gedaan te hebben om het probleem op te lossen en te voorkomen;
 • U moet kunnen aantonen dat u zelf voldoende inspanningen heeft geleverd woonruimte te bemachtigen;
 • U bent dakloos of heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd;
 • Uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 37.885 (prijspeil 2019);
 • U (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is;
 • U heeft geen schulden. Als u wel schulden heeft, dan heeft u een aantoonbare regeling getroffen voor uw schulden (zoals een afbetalingsregeling met de schuldeisers, of een schulddienstverleningstraject). Ook geeft u inzicht in uw financiële situatie, bijvoorbeeld door middel van een BKR-overzicht;
 • Uw sociale of medische problemen zijn duidelijk aantoonbaar.

  Voldoet u niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan weigert de gemeente uw urgentieaanvraag.
   

U komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring bij:

 • Echtscheiding of verbreking samenwoning waarbij geen sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen;
 • Dakloosheid door eigen toedoen;
 • Relatieproblemen in uw woonsituatie, zoals problemen met ouders, familieleden of zwangerschap;
 • Wooncarrière/wens voor een betere woning in een andere kern of wijk;
 • Gezinsuitbreiding, startend gezin, zwangerschap;
 • Uw inkomen of uw vermogen is te hoog;
 1. als u problemen heeft op het adres waar u inwoont, zoals: u vindt uw woning te klein of te groot;
 2. uw woning is in slechte staat;
 3. u heeft problemen met de woonomgeving, zoals geluidsoverlast, burenruzies enzovoorts;
 4. u moet voor uw werk verhuizen naar Edam-Volendam;
 5. u kan door medische klachten uw huidige woning of de daarbij behorende tuin zelf niet meer onderhouden;
 6. u wordt uit detentie vrijgelaten;
 • U woont op dit moment in een woonruimte met een tijdelijke huurovereenkomst die binnenkort afloopt of deze tijdelijke huurovereenkomst is inmiddels afgelopen;
 • U heeft problemen met uw inwoonsituatie;
 • Als u schulden heeft en hiervoor geen aantoonbare regeling getroffen heeft (Een aantoonbare regeling is bijvoorbeeld een afbetalingsregeling met de schuldeisers of een schulddienstverleningstraject);
 • Als uw volkshuisvestingsproblemen buiten de gemeente Edam-Volendam zijn ontstaan;
 • Als u financieel in staat bent in uw eigen woonbehoefte te voorzien.

Extra voorwaarden bij scheidingen, relatieverbrekingen: 

lees meer

Medische urgentie

Om in aanmerking te komen voor een medische urgentie is een verklaring van een huisarts niet voldoende. Aanvullend en relevant medisch onderzoek is zeer noodzakelijk om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een medische urgentie. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk of die wordt afgegeven.

. Aanvullend en relevant medisch onderzoek is zeer noodzakelijk om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een medische urgentie. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk of die wordt afgegeven.

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?

De gemeente Edam-Volendam regelt voortaan het aanvragen van een urgentieverklaring niet zelf, maar heeft de gemeente Zaanstad gemandateerd om dat namens de gemeente Edam-Volendam te doen. Uw aanvraag wordt behandeld door een onafhankelijke commissie.

Wanneer u aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een urgentieverklaring denkt te voldoen kunt u gebruik maken van het digitaal vragenformulier. Door het vragenformulier te doorlopen krijgt u zelf al een idee of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Nadat u uw aanvraag voor een urgentie heeft ingediend, bespreekt de adviescommissie (het Sociaal Medisch Team (SMT) deze. Als uw aanvraag niet compleet is, dan krijgt u een brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen. U heeft dan twee weken de tijd om de aanvraag compleet te maken. Op advies van de commissie neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over uw aanvraag. U kunt voor een gesprek worden uitgenodigd. Binnen acht weken ontvangt u een brief met daarin de beslissing of u een urgentieverklaring krijgt of niet. Elk verzoek wordt individueel beoordeeld.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding;
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft);
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding;
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is;
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontact Vergunningen gemeente Zaanstad. U kunt de medewerkers bereiken via telefoonnummer 14075. De gemeente Zaanstad is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 17.00 uur.