Urgentieregeling Edam-Volendam

In onze gemeente is het aanbod van sociale huurwoningen niet groot om alle woningzoekenden direct aan een sociale huurwoningen te kunnen helpen.  De druk op de woningmarkt is daardoor groot. Met het maken van uitzonderingen, via de urgentieregeling wordt daarom zeer strikt omgegaan.

Aanvragen urgentie tijdelijk niet mogelijk 

Op dit moment kunnen wegens organisatorische ontwikkelingen tot 1 juni 2019 geen urgentie-aanvragen in behandeling worden genomen.

Het kan gebeuren dat u in een situatie belandt waarin u dringend woonruimte nodig heeft. Het is dan uw verantwoordelijkheid als woningzoekende om zelf tijdig actief op zoek te gaan naar een andere woonruimte.
Omdat er omstandigheden kunnen voorkomen waarin sprake kan zijn van een bijzonder geval, is een Urgentieregeling, Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2016 in het leven geroepen. In de Huisvestingsverordening staat beschreven wanneer u wel en wanneer u niet in aanmerking kunt komen voor een urgentieverklaring. Dit beleid dient ertoe om de aanvragen van urgente woningzoekenden in moeilijke omstandigheden op een objectieve manier te kunnen beoordelen.

Voor wie is een urgentieverklaring bedoeld?

Urgentieverklaring maakt het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden urgente woningzoekenden waarvoor ‘voorziening in de woonruimte dringend noodzakelijk is’ met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

 1. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het oplossen van het huisvestingsprobleem dat de woningzoekende zelf niet kan oplossen centraal staat, en niet het inwilligen van eventuele huisvestingswensen  van de woningzoekende.
 2. Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat de urgentieregeling een uiterste, laatste redmiddel voor mensen die door medische- of sociale problemen, of door een andere noodzaak buiten uw eigen schuld dringend een woning nodig hebben. Dit komt onder meer tot uiting in de algemene weigeringsgronden in de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2016, paragraaf 6 ‘Urgentie’. 


Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Niet iedereen krijgt urgentie. Er zijn zeer strenge regels voor het verkrijgen van een urgentieverklaring.  Urgentieverklaring kan alleen aangevraagd worden indien u minst voldoet aan de volgende algemene voorwaarden:

 • U bent meerderjarig, 18 jaar of ouder;
 • 2 jaar in deze gemeente woonachtig bent of gedurende tien jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag om urgentie, minimaal zes aangesloten jaren in de gemeente hebben gewoond; 
 • Beschikt over een geldige verblijfsvergunning;
 • U mag de huisvestingsproblemen niet zelf hebben veroorzaakt;
 • U moet kunnen aantonen zelf het nodige gedaan te hebben om het probleem op te lossen en te voorkomen;
 • U moet kunnen aantonen zelf voldoende inspanningen heeft geleverd woonruimte te bemachtigen;
 • U zit qua huisvesting in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen;
 • U heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd;
 • Uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.165 (prijspeil 2017);
 • U bent ingeschreven als woningzoekende bij zowel de Wooncompagnie als De Vooruitgang en heeft al zelf actief gereageerd op de aangeboden (passende) woningen die gepubliceerd worden;
 • U heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds;
 • U (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.

P.S.: Als u aan de algemene voorwaarden voldoet,  komt u niet automatisch in aanmerking voor een urgentieverklaring, dit moet beoordeeld worden door de  Urgentiecommissie.

U komt niet aanmerking voor een urgentieverklaring bij:

 • Echtscheiding of verbreking samenwoning waarbij geen sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen;
 • Dakloosheid door eigen toedoen;
 • Relatieproblemen met ouders en familieleden of personen waarbij ingewoond wordt;
 • Gezinsuitbreiding, startend gezin, zwangerschap;
 • Problematische inwoonsituatie en de woonomgeving waar u inwoont;
 • Financiële problematiek;
 • Het ontbreken van woonruimte;
 • Te kleine of slechte behuizing.


Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan? Wat is de procedure?

Aanvragen urgentie tijdelijk niet mogelijk 

Op dit moment kunnen wegens organisatorische ontwikkelingen tot juni 2019 geen urgentie-aanvragen in behandeling worden genomen.