Leegstandwet

In Nederland is de bescherming van de huurder goed geregeld. Hierdoor is het voor de verhuurder vaak moeilijk om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. Dit is in sommige gevallen lastig en niet wenselijk.

Bijvoorbeeld wanneer de woning te koop staat en je deze tijdelijk zou willen verhuren. Of wanneer een huurwoning in de nabije toekomst gesloopt zal gaan worden.
Volgens de Leegstandwet is het mogelijk om bepaalde woningen te verhuren onder – voor de verhuurder – gunstiger huurvoorwaarden, waarbij bepaalde onderdelen van de wettelijke huurbescherming (te weten de artikelen de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing zijn. De tekst van de Leegstandwet en de teksten van het Burgerlijk Wetboek kunt u vinden via de website www.overheid.nl.

Voor verhuur onder de voorwaarden van de Leegstandwet komen in aanmerking:

Woonruimten in een voor verkoop bestemde woning die:

 • nooit bewoond zijn geweest (nieuwbouwwoning);
 • in de twaalf maanden voordat de woning leeg is komen te staan door de eigenaar onafgebroken geheel of grotendeels bewoond is geweest;
 • minder dan een jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag Leegstandwetvergunning is opgeleverd en sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest;
 • gedurende een tijdvak van tien jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop de Leegstandwetvergunning is aangevraagd niet langer dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvlak van drie jaren geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest.

Artikel 15 van de Leegstandwet bepaalt dat de gemeente alleen een Leegstandwetvergunning mag verlenen indien:

 • de woning leeg staat (dit betekent dat er niemand in de woning mag zijn ingeschreven en dat de woning ook niet feitelijk bewoond wordt)
 • de eigenaar heeft aangetoond dat de woning te koop staat
 • er van de eigenaar niet kan worden gevergd dat hij zijn woning op andere wijze te huur aanbiedt (hij kan echt niet via de reguliere huurmarkt verhuren)
 • de eigenaar aantoont dat de woning ook echt bewoond gaat worden na verlening van de leegstandwetvergunning.

Voor het verhuren van een woning onder de voorwaarden van de Leegstandwet heeft u een vergunning van het college van Burgemeester en Wethouders nodig. Deze vergunning moet zijn verleend vóórdat u uw woning gaat verhuren. Indien u de Leegstandwetvergunning pas aanvraagt nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen, gelden de voorwaarden uit de Leegstandwetvergunning niet. Voor het verlenen van een Leegstandwetvergunning is immers vereist dat een woning leeg staat. Onderaan deze bladzijde kunt u het aanvraagformulier voor de Leegstandwetvergunning vinden.

Wetswijziging inzake Leegstandswetvergunningen d.d. 1 juli 2013.

De Leegstandwetvergunning voor een te koop staande woning wordt vanaf 1 juli 2013 voor een periode van 5 jaar ineens verleend en kan niet worden verlengd.
Wat betekent deze wijziging voor de al verleende Leegstandswetvergunningen voor te koop staande woningen? (antwoord van de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten d.d. 28 juni 2013)
Voor iedereen die nu een nog geldige Leegstandwetvergunning heeft geldt dat deze vergunning door de wetswijziging automatisch voor 5 jaar van kracht is geworden. De vergunning hoeft na inwerkingtreding van de gewijzigde wet dus niet meer verlengd te worden. Dus stel dat u op 1 januari 2011 een Leegstandwetvergunning heeft gekregen voor twee jaar en deze is op tijd verlengd tot 1 januari 2014, dan is deze verlening na ingang van de wetswijziging automatisch geldig tot 1 januari 2016.
Op verzoek kunt u, na toezending van een kopie van uw geldige Leegstandwetvergunning, of de meest recente verlenging daarvan, een schriftelijk bewijs van de nieuwe einddatum van de Leegstandwetvergunning verkrijgen.
De gemeente hoeft geen maximale huurprijs meer te bepalen. U hoeft dus ook geen huurprijscheck meer in te vullen voor het verkrijgen van een Leegstandwetvergunning. (N.B. het invullen van de huurprijscheck op de website www.huurcommissie.nl blijft echter een nuttig hulpmiddel voor het bepalen van een redelijke huurprijs voor uw woning.)
Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.
Eigenaren van een woonruimte mogen voor hun woonruimte meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur (leegstandwetvergunning) heeft gegolden.

Waar moet de overeenkomst voor tijdelijke huur aan voldoen?

De huurovereenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. de huurovereenkomst duurt tenminste 6 maanden
 2. de opzegtermijn voor de huurder is niet langer dan een maand
 3. de opzegtermijn voor de verhuurder is niet korter dan drie maanden
 4. de huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de Leegstandwetvergunning haar gelding verliest.
 5. de huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.
 6. De gemeente verzoekt de verhuurder om een afschrift van de Leegstandwetvergunning wordt aan de huurder te verstrekken.

Doet de verhuurder dit niet, dan komt er tussen huurder en verhuurder een reguliere overeenkomst tot stand waarbij de normale huurbescherming voor de huurder geldt. De gemeente heeft vanuit de Leegstandwet geen handhavende of controlerende taak. Nadat de vergunning is verstrekt, is de huurovereenkomst een civielrechtelijke zaak tussen huurder en verhuurder.
Let op! Indien de verhuurder de huurder in de woning laat blijven nadat de vergunning voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet verlopen is, dan ontstaat van rechtswege een gewone huurovereenkomst. De verhuurder kan dan geen beroep meer doen op het ontbreken van rechtsbescherming. De verhuurder moet hierop bedacht zijn.

Waar moet u nog meer aan denken?

Wij adviseren u om alvorens u uw voor de verkoop bestemde woning tijdelijk te huur aan gaat bieden contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker. Deze moet namelijk ook akkoord gaan met de tijdelijke verhuur. Daarnaast adviseren wij u om afspraken te maken met de huurder over bijvoorbeeld bezichtiging door eventuele kopers, nieuwe huurders of architecten/aannemers. Het verhuren van een woning via de Leegstandwet kan ook consequenties hebben voor de belastingen c.q. uw hypotheekrenteaftrek. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Wat moet u opsturen?

Indien u uw woning wenst te verhuren onder de voorwaarden van de Leegstandwet, dan hebben wij het volgende van u nodig:

 • bewijs van eigendom van de woning;
 • indien van toepassing, bewijs dat de woning te koop staat en sinds welke datum;
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier aanvraag Leegstandwetvergunning.


Wat zijn de kosten?

De gemeente heft leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet. Voor de behandeling van de vraag moet u een bedrag van € 152,25 (legesverordening 2018) betalen. Zie voor de actuele legesbedragen onze Legesverordening en de bijbehorende legestabel.