Ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Datacenters”

Status: Ter inzage

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 22 december 2023 het ontwerp- bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Datacenters” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het plan idn-nummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.BPDatacenters-ON01.

Plangebied

Het plangebied betreft het gehele gemeentelijke grondgebied.

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in een regeling waarmee uitvoering wordt gegeven aan de desbetref- fende provinciale instructieregel uit de Provinciale Omgevingsverordening.NH2020m (artikel 6.32c).
In de huidige bestemmingsplannen zijn datacenters een categorie 2 bedrijf. Dat betekent dat in leeg- staande panden of op ongebruikte kavels met een bedrijfsbestemming categorie 2 in theorie datacenters groter dan 2.000 m2 en 5 MVA mogelijk zijn zonder dat hiervoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is. Dit is op basis van landelijk en provinciaal beleid (en gemeentelijk beleid aangezien het provinciaal beleid ook door de gemeente wordt gevolgd) niet wenselijk. Met dit parapluplan worden nieuwe data- centers van meer dan 2.000 m2 en 5 MVA in de gehele gemeente verboden.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Datacenters” met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 december 2023 tijdens de openingsuren van 8.30- 12.30 uur ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, Willem van de Knoopdreef 1 in Volendam. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt (tel. 0299-398398).

Digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Datacenters” is hier digitaal in te zien of  via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Met ingang van vrijdag 22 december 2023 kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling (gedu- rende 6 weken) een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Datacenters “.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de sectie Ruimtelijke Ontwikkeling via (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 20 december 2023