Ontwerpbestemmingsplan Oorgat 6/6a te Edam

Status: Ter inzage

Informatie

Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 27 juni 2022 het ontwerpbestemmingsplan "Oorgat 6/6a te Edam” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.bpOorgat6Edam-ow01

Plangebied

De projectlocatie ligt in het zuidoostelijk deel van de gemeente Edam-Volendam en heeft betrekking op het perceel Oorgat6/6a te Edam.

Doel

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de huidige bedrijfslocatie  een burgerwoning en een woonzorgcomplex voor ouderen met dementie, patiënten met een kwetsbare gezondheid en behoefte aan terminale zorg te realiseren

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 27 juni 2022 gedurende 6 weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met tevens vanaf 27 juni 2022 voor 6 weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor W. v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN in Volendam.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oorgat 6/6a te Edam”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw D. Reek van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398.

Volendam, 27 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.