Ontwerpbestemmingsplan Marinahaven, 1e partiële herziening en ontwerpbestemmingsplan Hiatenplan 2023

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 29 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Marinahaven, 1e partiële herziening” en het ontwerpbestemmingsplan “Hiatenplan 2023” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen. 

  • Het planidentificatienummer van het eerstgenoemde ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.bpMarinahaven-ow01. 
  • Het planidentificatienummer van het Hiatenplan 2023 is: NL.IMRO.0385.bpHiatenplan-ow01.

Plangebied

Het plangebied van het eerste ontwerpbestemmingsplan omvat een klein deel van het water in de Marinahaven te Volendam. Het Hiatenplan 2023 is van toepassing op een aantal afzonderlijke locaties binnen de gemeente, zoals een perceel nabij de Zeesluis Edam, een deel van het Middengebied tussen Edam-Volendam, een strook water in de Gouwzee, een aantal percelen ten westen van het bedrijventerrein Oosthuizerweg, een deel van het havengebied waar sprake is van een omissie m.b.t. de verkeersbestemming en het perceel Haven 52 in Volendam. De exacte ligging van het plangebied komt tot uitdrukking middels de bij de ontwerpbestemmingsplannen behorende verbeelding.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan 'Marinahaven, 1e herziening' dient ter legalisering van een 6-tal drijvende recreatiewoonverblijven (zogenaamde houseboats) gelegen binnen de Marinahaven te Volendam. Het ontwerp 'Hiatenplan 2023' is opgesteld, teneinde een goede transitie in het kader van de Omgevingswet mogelijk te maken.  Het Hiatenplan omvat onder meer een technische reparatie met betrekking tot de hierboven genoemde percelen. Volgens de huidige c.q. geldende situatie wordt alsnog een correct digitaal te ontsluiten bestemming toegekend, zodat er een adequaat juridisch-planologisch regime geldt. Het gaat hier in feite om een zo goed als beleidsneutrale overgang dan wel bestendiging van bestaande rechten. 

Inzien

Beide ontwerpbestemmingsplannen met de daarbij horende stukken liggen met ingang van vrijdag 29 december 2023 tijdens de openingsuren gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132KN in Volendam. Voor het maken van een afspraak hiervoor neemt u contact via (0299) 398 398.

Digitaal raadplegen

De ontwerpbestemmingsplannen met daarbij horende stukken zijn vanaf vrijdag 29 december 2023 digitaal in te zien:

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk (en niet per email) of mondeling een zienswijze inbrengen over de betreffende ontwerpbestemmingsplannen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398. In uw zienswijze moet u aangeven op welk ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 20 december 2023