Ontwerpbestemmingsplan Maria Goretti

Status: Ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Maria Goretti met bijbehorende gecoördineerde omgevingsvergunning en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Julianaweg 95 in Volendam (gecoördineerde procedure).

Ontwerpbestemmingsplan Maria Goretti

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend: met ingang van donderdag 22 juni 2023 ligt het 'ontwerpbestemmingsplan Maria Goretti' gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Ook de hieraan gerelateerde ontwerpomgevingsvergunning voor de bouw van de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte woningen en het 'Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Julianaweg 95 te Volendam'. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.bpMariaGoretti-ow01.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied van de voormalige Maria Goretti en de directe omgeving, dat wordt omsloten door de Julianaweg, de Foksiastraat, het groen/ water langs de Meergracht, de Bibliotheek en het telecommunicatiegebouw van KPN. De exacte ligging van het plangebied komt tot uitdrukking op de bij dit ontwerpbestemmingsplan behorende verbeelding.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden geluid hebben betrekking op de herontwikkeling van de voormalige Maria Goretti-locatie. De nog aanwezige gebouwen zullen daartoe worden gesloopt. Op deze locatie zullen 83 sociale woningen in verschillende typologieën, zoals 9 grondgebonden eengezinswoningen, 44 huurappartementen en 30 zorgwoningen inclusief openbare ruimte worden ontwikkeld.

Hogere grenswaarden geluid, op grond van de Wet geluidhinder

Als gevolg van het verkeer van de Julianaweg zijn vanwege de geluidsbelasting op een aantal woningen van dit complex op grond van de Wet geluidhinder hogere (grens)waarden benodigd, omdat voor de betreffende woningen binnen dit complex als gevolg van het verkeer op de Julianaweg de grenswaarde (voor geluidsbelastingtoename) wordt overschreden. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen. Alvorens de hogere grenswaarden worden vastgesteld, wordt het “Ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Geluid woningen Julianaweg 95 te Volendam” eveneens ter inzage gelegd voor de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

Coördinatieregeling

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam hebben op verzoek van de initiatiefnemer besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen; dit in verband met de behoefte om het plan/project zo voortvarend mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met het (ontwerp)bestemmingsplan. De procedures worden hiermee gebundeld. Dit zorgt voor een heldere procedure en een snellere realisatiemogelijkheid. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunning en het te nemen besluit hogere grenswaarden geluid. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan is in handen van de gemeenteraad.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij horende stukken liggen vanaf 22 juni 2023 voor zes weken ter inzage. Tijdens openingsuren kunt u terecht bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132KN in Volendam. Hiervoor maakt u een afspraak via (0299) 398 398.

Digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan met daarbij horende stukken en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal in te zien met plannummer: NL.IMRO.0385.bpMariaGoretti-ow01.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk (en niet per email) of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpomgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid. Deze stuurt u naar Postbus 180, 1130 AD Volendam.

  • Schriftelijke zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam.
  • Zienswijzen inzake de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie maakt u een afspraak met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.

In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid deze betrekking heeft.

Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing

Omdat met dit plan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt, is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op een eventueel later in te stellen beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.

 

Edam-Volendam, 14 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam