Ontwerpbestemmingsplan Kwadijk 25 met bijbehorende gecoördineerde omgevingsvergunning Het herbouwen van de stolp ten behoeve van dubbele bewoning op het perceel Kwadijk 25 te Kwadijk (gecoördineerde procedure)

Status: Ter inzage

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 22 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Kwadijk 25” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt, alsmede de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning  “Het herbouwen van de stolp ten behoeve van dubbele bewoning op het perceel Kwadijk 25” te Kwadijk. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.bpKwadijk25-ON01.

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op het perceel Kwadijk 25 te Kwadijk. Binnen het plangebied valt de stolp, de schuur en het erf. De exacte ligging van het plangebied komt tot uitdrukking op de bij dit ontwerpbestemmingsplan behorende verbeelding.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben als doel om de bestaande bebouwing te slopen en om een nieuwbouw stolpboerderij te realiseren, waarbinnen twee woningen worden gerealiseerd. De agrarische bestemming wordt hierbij herbestemd naar een woonbestemming.

Coördinatieregeling

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam hebben op verzoek van de initiatiefnemer besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen; dit in verband met de behoefte om het plan zo voortvarend mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met het (ontwerp)bestemmingsplan. De procedures worden hiermee gebundeld. Dit zorgt voor een heldere procedure en een snellere realisatiemogelijkheid. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan is in handen van de gemeenteraad.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken zijn met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende 6 weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tevens vanaf 22 december 2023 voor 6 weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN in Volendam.

Digitaal inzien

U kunt dit ontwerpbestemmingsplan hier digitaal inzien. De bijbehorende omgevingsvergunning kunt u hier digitaal inzien.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder bij voorkeur schriftelijk (en niet per email) of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam. Zienswijzen inzake de ontwerp-omgevingsvergunning dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam. Beiden kunnen worden opgestuurd naar Postbus 180, 1130 AD Volendam o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kwadijk 25 te Kwadijk”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met meneer R. de Boer van het team Omgevingsbeleid via (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning deze betrekking heeft.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (tel. 0299 – 398 398).

Edam-Volendam, 14 december 2023

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.