Ontwerpbestemmingsplan en welstandscriteria herontwikkeling Raadhuisstraat 52 te Oosthuizen

Status: Ter inzage

Bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam maken bekend, dat met ingang van woensdag 14 december 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘’Raadhuisstraat 52 te Oosthuizen” en de concept welstandscriteria gedurende zes weken voor iedereen ter inzage liggen. Dit conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-ow01.

Plangebied

De projectlocatie ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Edam-Volendam en heeft betrekking op het perceel Raadhuisstraat 52 te Oosthuizen. In het dorp bevindt de projectlocatie zich direct oostelijk van de Grote kerk van Oosthuizen en ten noorden van het water De Watering.

Doel

Dit bestemmingsplan betreft de nieuwbouw van een villa met zes appartementen (ter plaatse van de oude villa) aan de Raadhuisstraat en de nieuwbouw van twaalf grondgebonden woningen op het achterliggende perceel. Een andere stedenbouwkundige opzet vraagt om een aanvulling/wijziging van de Welstandsnota Edam-Volendam. De aanvullende welstandscriteria geven inzicht hoe omgegaan wordt met de architectonische (beeld) kwaliteit op deze locatie.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders geven binnen deze kennisgeving ook kennis van het feit dat het college besloten heeft dat ter zake geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Dit op grond van artikel 7.17, vijfde lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer. Gebleken is dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Hiertegen is geen bezwaar en beroep mogelijk, tenzij dit besluit een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.

Digitaal inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende documenten zijn digitaal in te zien via de landelijke voorziening en via onze website.

De welstandscriteria zijn digitaal in te zien via onze webpagina met regelgeving.

Documenten in te zien:

Inzien ontwerpbestemmingsplan en concept welstandscriteria

De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan, de daarbij behorende documenten en de concept welstandscriteria zijn vanaf 14 december 2022 gedurende zes weken in te zien. Tijdens de openingsuren kunt u hiervoor gedurende zes weken terecht bij de receptie van het Stadskantoor aan de Willem van der Knoopdreef 1 te Volendam.

Vervolgens kan de raad tegelijk met de vaststelling van het bestemmingsplan een besluit nemen over de benodigde wijziging van de welstandsnota.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de inzagetermijn kunt u bij voorkeur schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze (mening) inbrengen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunt u richten aan
De Gemeenteraad van Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD Volendam.
Doe dit onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 52’.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team Omgevingsbeleid via (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Crisis- en herstelwet is van toepassing

Omdat met dit plan de bouw van meer dan elf woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt, is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op een eventueel later in te stellen beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Inspraak welstandscriteria

De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande structuur en karakteristiek doorbreken. Voor (her)ontwikkelingsprojecten zijn dan ook nieuwe criteria nodig. Gedurende de inzagetermijn kunt u bij voorkeur schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie inbrengen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van team Omgevingsbeleid via (0299) 398 398. Kijk voor informatie over de openingstijden op onze website.

Volendam, 12 december 2022

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.