Ontwerpbestemmingsplan de Oude Seinpaal

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: met ingang van vrijdag 2 april 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan “De Oude Seinpaal” gedurende zes weken ter inzage met de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte woningen en het “Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam”. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.DeOudeSeinpaal-ow01.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied van de voormalige Oude Seinpaal en het daarbij direct aansluitend terrein dat wordt begrensd door de Dijkgraaf de Ruiterlaan en de Grote Ven.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden geluid hebben betrekking op de herontwikkeling van het gebied van de voormalige te slopen sporthal de Seinpaal. Op de locatie van de Oude Seinpaal (Wester Ven 45) zal een nieuw appartementencomplex met 54 sociale huurwoningen inclusief openbare ruimte worden ontwikkeld. 

Hogere grenswaarden geluid, op grond van de Wet geluidhinder

Als gevolg van het verkeer van de Dijkgraaf de Ruijterlaan en de Grote Ven zijn vanwege de geluidsbelasting op de woningen van dit complex op grond van de Wet geluidhinder hogere (grens)waarden benodigd, omdat voor de woningen in dit te bouwen appartementengebouw als gevolg van het verkeer op de Dijkgraaf de Ruijterlaan en de Grote Ven de grenswaarde (voor geluidsbelastingtoename) wordt overschreden. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen. Alvorens de hogere grenswaarden worden vastgesteld, wordt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam eveneens ter inzage gelegd voor de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. 

Coördinatieregeling

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam hebben op verzoek van de initiatiefnemer besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen; dit in verband met de behoefte om het plan/project zo voortvarend mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met het (ontwerp)bestemmingsplan. De procedures worden hiermee gebundeld. Dit zorgt voor een heldere procedure en een snellere realisatiemogelijkheid. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunning en het te nemen besluit hogere grenswaarden geluid. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan is in handen van de gemeenteraad.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid met daarbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 2 april 2021 tijdens de openingsuren gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN in Volendam. In verband met de beperkende maatregelen vanwege de Coronacrisis zijn de genoemde stukken alleen op afspraak in te zien (met inachtneming van de huidige omgangsregels). Een afspraak maken hiervoor kan via (0299) 398 398.

Digitaal raadplegen

U kunt dit ontwerpbestemmingsplan met de daarbij horende stukken rechtstreeks raadplegen via deze link: “ontwerpbestemmingsplan De Oude Seinpaal”.

De ontwerp omgevingsvergunning van Wester Ven 45 vindt u via deze link:  "ontwerp-omgevingsvergunning Wester Ven 45".

U vindt hier alle bijlagen en het “Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam”

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk (en niet per email) of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid. Schriftelijke zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam, en zienswijzen inzake de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam, (voor beide) naar Postbus 180, 1130 AD Volendam. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan, dan wel ontwerp-omgevingsvergunning of ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid deze betrekking heeft. 

Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing

Omdat met dit plan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt, is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op een eventueel later in te stellen beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 23 maart 2021