Omgevingsvergunningen, 7 juni 2021

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 01.06.2021: activiteit bouwen, Schoklandstraat 42, 1131 KW Volendam;
 • 01.06.2021: activiteit bouwen, De Toek 2, 131 PB Volendam;
 • 02.06.2021: activiteit bouwen, Haven 104, 1131 EV Volendam;
 • 04.06.2021: activiteit bouwen, Dirk Visstraat 10a, 1132 XJ Volendam;
 • 05.06.2021: activiteit bouwen, Foksiastraat 4, 1131 HG Volendam;
 • 05.04.2021: activiteit bouwen, Burg van Baarstraat 30, 1131 WV Volendam;
 • 07.06.2021: activiteit bouwen, Haven 37, 1131 EP Volendam.

Kern Zeevang

 • 07.06.2021: activiteit bouwen, Beets 23, 1475 JB Beets.

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 03.06.2021: activiteit bouwen, Noorderstraat 1, 1135 TN Edam.

Volendam

 • 31.05.2021: activiteit bouwen, Doggersbank 51, 1132 LM Volendam;
 • 02.06.2021: activiteit bouwen, Leendert Spaanderlaan 12, 1132 BR Volendam;
 • 03.06.2021: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 36, 1132 LP Volendam;
 • 03.06.2021: activiteit bouwen, Weegschaalstraat 46, 1131 MX Volendam;
 • 03.06.2021: activiteit bouwen, Meester Mührenlaan 100, 1132 CJ Volendam;
 • 03.06.2021: activiteit bouwen, Henricus rolstraat 8, 1132 XM Volendam;
 •  04.06.2021: activiteit bouwen, Noordeinde 41, 1131 GC Volendam;
 •  04.06.2021: activiteit bouwen, Omdraai 1, 1131 PJ Volendam;
 •  04.06.2021: activiteit bouwen, gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan, Egbert Snijderplein;
 •  07.06.2021: activiteit bouwen, gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan, Haven  21a, 1131 EP Volendam.

Kern Zeevang

 • 07.06.2021: activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, Zeevangsdijkje 8a, 1471 EA Kwadijk.

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel  Dirk Visstraat 10 te Volendam op 03 juni 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 juli 2021.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 03.06.2021: Johannes Vermeerhof 9, 1132 TH Volendam;

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Edam-Volendam, 7 juni 2021