Omgevingsvergunningen, 31 mei 2021

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 31.05.2021: activiteit bouwen, Langemeerstraat 2b, 1135 JE Edam;

Volendam

 • 25.05.2021: activiteit bouwen, Julianaweg 258, 1131 NX Volendam;
 • 27.05.2021: activiteit bouwen, Morseweg 12-12a, 1131 PK Volendam;
 • 31.05.2021: activiteit bouwen, Joost v d Vondelstraat 21, 1132 SC Volendam;
 • 31.05.2021: activiteit bouwen, De Stient 4, 1132 BE Volendam;
 • 31.05.2021: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 29, 1132 LP Volendam;

Kern Zeevang

 • 28.05.2021: activiteit bouwen, Reigerstraat 2, 4, 6 en 8, 1472 GL Middelie;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 28.05.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Klein Westerbuiten 14a, 1135 GL Edam;

Volendam

 • 25.05.2021: activiteit bouwen, Dick Tolstraat 5, 1132 KG Volendam;
 • 26.05.2021: activiteit bouwen, Wieringenlaan 109, 1132 LE Volendam;
 • 27.05.2021: activiteit bouwen, en het gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Florijn 1, 1132 PV Volendam;
 • 27.05.2021: activiteit bouwen, Frans Halsstraat 59, 1132 TB Volendam;
 • 27.05.2021: activiteit bouwen, De Tabbe 3, 1132 ML Volendam;
 • 27.05.2021: activiteit bouwen, G A Brederodestraat 93, 1132 SM Volendam;
 • 28.05.2021: activiteit bouwen, Spaanse Rijer, 1132 PT Volendam;

Kern Zeevang

 • 25.05.2021: activiteit bouwen, Beets 5, 1475 JB Beets;
 • 27.05.2021: activiteit bouwen, IJsselmeerdijk 5 b, 1473 PP Warder;
 • 27.05.2021: activiteit bouwen, Zijvend 7, 1472 GE Middelie;

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 25.05.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Westeinde 36, 1474 HB Oosthuizen;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat).

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan op het perceel Zeilstraat 5 te Volendam op 27 mei 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatumĀ  12 juli 2021.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 26.05.2021: Gouden Slot 26, 1132 RS Volendam;

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 31 mei 2021