Omgevingsvergunningen, 3 mei 2021

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 26.04.2021: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 6, 1132 LP Volendam;
 • 28.04.2021: activiteit bouwen, Noordeinde 70, 1132 GD Volendam;
 • 29.04.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Florijn 1, 1132 PV Volendam;
 • 29.04.2021: activiteit bouwen, Dick Tolstraat 5, 1132 KG Volendam;
 • 30.04.2021: activiteit bouwen, Spaanse Rijer 1, 1132 PT Volendam;
 • 01.05.2021: activiteit bouwen, Balgzand 17, 1132 ME Volendam;
 • 01.05.2021: activiteit bouwen, Doggersbank 51, 1132 LM Volendam;
 • 02.05.2021: activiteit bouwen, Leendert Spaanderlaan 12, 1132 BR Volendam;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 23.04.2021: activiteit bouwen, Doggersbank 6, 1132 LM Volendam;
 • 28.04.2021: activiteit bouwen, Leliestraat 19, 1131 LC Volendam;
 • 30.04.2021: activiteit bouwen, Vissersstraat 82, 1131 GM Volendam;
 • 29.04.2021: activiteit bouwen, Willem van Nieuwenhovenstraat 46, 1132 VZ Volendam (van rechtswege);

Kern Zeevang

 • 30.04.2021: activiteit bouwen, Wethouder Maartje Biermanstraat 5, 1474 KG Oosthuizen;

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 30.04.2021: activiteit bouwen, Hamerstraat , 1135 GA Edam;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel  Raadhuisstraat 24 in Oosthuizen  op 26 april 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 juni 2021.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen van een Rijksmonument en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan op het perceel Nieuwehaven 42 te Edam op 24 april 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 juni 2021.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 03.05.2021: Het Lien 1, 1474 BD Oosthuizen;

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Edam-Volendam, 3 mei 2021