Omgevingsvergunningen, 28 juni 2021

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 20.06.2021: activiteit bouwen, Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam;
 • 23.06.2021: activiteit bouwen, Groot Westerbuiten 29, 1135 GJ Edam;
 • 28.06.2021: activiteit bouwen, Noorderstraat 83, 1135 TR Edam;
 • 28.06.2021: activiteit bouwen, Achterhaven 106, 1135 XZ Edam;

Volendam

 • 21.06.2021: activiteit bouwen, Papaverstraat 36, 1131 HL Volendam;
 • 21.06.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Zeestraat 15, 1131 ZD Volendam;
 • 21.06.2021: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, Henricus Rolstraat 39, 1132 XL Volendam;
 • 23.06.2021: activiteit bouwen, De Postjes 8, 1132 JG Volendam;
 • 23.06.2021: activiteit bouwen, Dokter Weverstraat 7, 1131 B Volendam;
 • 23.06.2021: activiteit bouwen, Breewijd 10, 1132 LK Volendam;

Kern Zeevang

 • 21.06.2021: activiteit bouwen, Klemweg 1, 1473 BE Warder:
 • 25.06.2021: activiteit bouwen, De Krommert 26, 1474 PN Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 24.06.2021: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument, Baandervesting 4, 1135 DH Edam;

Volendam

 • 25.06.2021: activiteit bouwen, Julianaweg 3a, 1131 CX Volendam;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 25.06.2021: Beets 37, 1475 JC Beets;

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Melding activiteitenbesluit

Door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam is de volgende milieu melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer op vermelde datum geaccepteerd:

 • 21.06.2021: melding activiteitenbesluit, Oosterom 3, 1132 NA Volendam.

Edam-Volendam, 28 juni 2021