Omgevingsvergunningen 26 april 2021

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 22.04.2021: activiteiten bouwen en uitvoeren van werk, Baandervesting 4, 1135 CC Edam;
 • 24.04.2021: activiteit bouwen, Genua 25, 1135 LR Edam.
   

Volendam

 • 22.04.2021: activiteit bouwen, Frans Halsstraat 59, 1132 TB Volendam;
 • 22.04.2021: activiteit bouwen, Bootslot 8, 1132 RM Volendam;
 • 23.04.2021: activiteit bouwen, Breewijd 8, 1132 LK Volendam;
 • 23.04.2021: activiteit bouwen, Henricus Rolstraat 20, 1132 XM Volendam;
   

Kernen Voormalig Zeevang

 • 20.04.2021: activiteit bouwen, Zijvend 7, 1472 GE Middelie;
 • 22.04.2021: activiteit bouwen, Seevancksweg 54, 1474 HD Oosthuizen;
 • 23.04.2021: activiteit het uitvoeren van een werk, diverse locaties in Middelie;
 • 23.04.2021: activiteit bouwen, Westeinde 50 , 1474 HC Oosthuizen;
 • 23.04.2021: activiteit bouwen en het maken van inrit/uitweg, tegenover Beets 35, 1475 JC Beets; 

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

23.04.2021: activiteit bouwen, Oorgat 3b, 1135 CP Volendam.

Volendam

 • 15.04.2021; activiteit bouwen, St Gerardusstraat 44, 1131 HA Volendam;
 • 15.04.2021; activiteit bouwen, Gladiolenstraat 18, 1131 JS Volendam;
 • 16.04.2021; activiteit bouwen, Ansjovisstraat 4, 1131 CB Volendam;
 • 22.04.2021; activiteit bouwen, Prinses Beatrixstraat, 1131 AW Volendam;
 • 22.04.2021: activiteit bouwen, Willem van Nieuwenhovenstraat 22, 1132 VX Volendam;
 • 24.04.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Oosterom 20, 1132 NA Volendam.

Kern Zeevang

 • 15.04.2021; activiteit bouwen, Grote Woud 18, 1474 JC Oosthuizen;
 • 16.04.2021; activiteit bouwen, De Krommert 35, 1474 PN Oosthuizen;
 • 22.04.2021; activiteit bouwen, Oosteinde 85, 1474 ME Oosthuizen;
 • 22.04.2021: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, Middelie 18, 1472 GN Middelie (van rechtswege);
 • 23.04.2021: activiteit bouwen, Zwaluwstraat 15, 1474 BE Oosthuizen;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

19.04.2021: activiteit aanleggen, Lupinestraat 9, 1131 JT Volendam.

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. 

College van burgemeester en wethouders
W. van der Knoopdreef 1
1131 KN  Volendam

U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

20.04.2021; activiteit bouwen, Voorhaven 135,1135 BP Edam.

Beroep en voorlopige voorziening

Belanghebbenden, waaronder de vergunninghouder en personen die bij de terinzagelegging van het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend, kunnen gedurende zes weken na bekendmaking van dit besluit een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 

Tegelijkertijd met of na het indienen van een beroepsschrift, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. Wanneer een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op dit verzoek is beslist. Indien geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking in werking zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site, rechtspraak.nl voor de precieze voorwaarden.

Verlengingsbesluit H. Rolstraat 8 en E. Snijderplein 

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Henricus Rolstraat 8 te Volendam  op 20 april 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met zes weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juni 2021.

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Egbert Snijderplein te Edam op 22 april 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juni 2021.

Edam-Volendam, 26 april 2021