Omgevingsvergunningen 19 april 2021

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 12.04.2021: activiteit bouwen, Mgr C Veermanlaan 37, 1131 KD Volendam;
 • 13.04.2021: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 36, 1132 LP Volendam;
 • 14.04.2021: activiteit bouwen, Schoklandstraat 28, 1131 KV Volendam;
 • 13.04.2021: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, brug de Hors nabij Pinkewad 25, 1132 NC in Volendam;
 • 13.04.2021: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, nabij Omdraai 1, 1131 PJ Volendam;
 • 14.04.2021: activiteit bouwen, Schoklandstraat 49, 1131 KW Volendam;
 • 14.04.2021: activiteit bouwen, Dirk Visstraat 10, 1132 XJ Volendam;
 • 15.04.2021: activiteit bouwen, G A Brederodestraat 93, 1132 SM Volendam;
   

Kern Voormalig Zeevang

12.04.2021: activiteit bouwen, Zeevangsdijkje 8a, 1471 EA Kwadijk;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 13.04.2021: activiteit plaatsen van reclame, Voorhaven 129, 1135 BP Edam;
 • 13.04.2021: activiteit plaatsen zonnepanelen, Baandervesting 73, 1135 DE Edam;
 • 15.04.2021: activiteit bouwen, Voorhaven 94, 1135 BT Edam.

Volendam

 • 15.04.2021: activiteit bouwen, Meergracht 13, 1131 EM Volendam;
 • 15.04.2021: activiteit bouwen, Irissenstraat 18, 1131 LM Volendam;
 • 19.04.2021: activiteit bouwen en het maken van een uitrit, Slobbeland 15, 1131 AA Volendam;
 • 15.04.2021: activiteit bouwen, Narcissenstraat 11, 1131 XA Volendam;
 • 16.04.2021: activiteit bouwen, Blauwe Baai 7, 1132 PR Volendam;
 • 16.04.2021: activiteit bouwen, Torenvalkstraat 3, 1131 MK Volendam.

Kern Voormalig Zeevang

13.04.2021: activiteit bouwen, Oosteinde 63a, 1474 MD Oostenhuizen.

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 13.04.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, W.J. Tuijnstraat 14a, 1131 ZJ Volendam;
 • 15.04.2021: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Westeinde 41, 1474 HB Oosthuizen.

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit Baandervesting, J.M. Osterhlingstraat en Zomerdijk

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleggen, monument, inrit/uitrit en een weg aanleggen op de Baandervesting te Edam op  13 april  2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met zes weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  26 mei 2021.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Jacob Mathijsen Osterlinghstraat 4a  te Edam op 14 april 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met zes weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 mei 2021.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Zomerdijk 1  te Beets op 15 april 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met zes weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 mei 2021.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

19.04.2021: Zilveren Knoop 19, 1132 RE Volendam..

Bezwaar indienen

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Melding activiteitenbesluit

Door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam is de volgende milieu melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer op vermelde datum geaccepteerd:

13.04.2021: melding activiteitenbesluit, Nijverheidstraat 18, 1135 GE EDAM.

Edam-Volendam, 19 april 2021