Omgevingsvergunning slopen

Algemeen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? En gaat het om een beschermd monument en/of sloopwerkzaamheden in een beschermd stadsgezicht? Dan is een omgevingsvergunning slopen verplicht. U kunt hieronder omgevingsvergunning slopen aanvragen.

Aanvragen

Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

Particulieren kunnen een aanvraag direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket. Het formulier met bijbehorende documenten verzenden naar:

Gemeente Edam-Volendam
Bouwen en Milieu
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Let op! Als u de aanvraag indient per post of per mail zijn daar extra kosten aan verbonden. Het vaste bedrag daarvoor is € 275,--.

Dient u een aanvraag niet op de juiste wijze in, via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl? En doet u dit niet mét het daarvoor vastgestelde formulier? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO). Of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

Wanneer dient u een sloopmelding in?

Wat zijn de kosten?

Betreft uw aanvraag om een omgevingsvergunning alleen het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo en betreft het geen monument of beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan bedraagt het tarief € 275,00.

Welke procedure is van toepassing?

Reguliere of uitgebreide procedure en bezwaar

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning.
  • We behandelen uw aanvraag binnen acht weken. Wij mogen deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.
  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mogen wij één keer met maximaal zes weken verlengen.

Vraagt u in één aanvraag meerdere activiteiten aan en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing? Dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

Zes weken bezwaar of beroep

Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog zes weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. Meer informatie over bezwaar maken.

Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken. Dit kan een bezwaar voorkomen.