Nieuwe inkoopronde peuteropvang en voor– en vroegschoolse educatie (VVE)

De gemeente Edam-Volendam heeft een wettelijke taak met betrekking tot het inkopen of financieren van peuteropvang en VVE.  Omdat de huidige contracten einde van dit jaar van rechtswege aflopen, is een nieuwe inkoopronde gestart. Kinderopvangorganisaties kunnen zich nu inschrijven via het digitale platform “TenderNed”.

De gemeente Edam-Volendam heeft een wettelijke taak met betrekking tot het inkopen of financieren van peuteropvang en VVE.  Omdat de huidige contracten einde van dit jaar van rechtswege aflopen, is een nieuwe inkoopronde gestart. Kinderopvangorganisaties kunnen zich nu inschrijven via het digitale platform “TenderNed”.

Peuteropvang speelt een belangrijke rol in het lokaal onderwijs(achterstanden)- en jeugdbeleid. Met peuteropvang wordt getracht optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen te realiseren. VVE beoogt het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden en stimuleert de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en op sociaal-emotioneel gebied bij jonge kinderen die dat nodig hebben. Beoogd wordt achterstanden bij aanvang van groep 3 van het basisonderwijs zo klein mogelijk te houden.

Nieuwe inkoopronde

In deze nieuwe inkoopronde is bewust gekozen voor een procedure waarbij organisaties die aan de toelatingseisen voldoen, c.q. kunnen blijven voldoen een raamovereenkomst voor meerdere jaren aangaan met de gemeente. Alle aanbieders moeten aan dezelfde wettelijke eisen voldoen, waarbij de gemeente aan de ouders en/of verzorgers de vrije keuze voor een organisatie wil laten. Eventuele nieuwe aanbieders kunnen 2x per jaar tussentijds toetreden, mits zij aan alle toelatingseisen voldoen. De gemeente heeft wel een voorkeur voor organisaties die zowel peuteropvang als VVE kunnen bieden.

De vereisten waaraan kinderopvangorganisaties moeten voldoen vindt u in de documenten op TenderNed. De documenten zijn openbaar. Het kenmerk is TN327212.

Planning  

Eventuele vragen kunt u indienen tot dinsdag 21 september 2021 voor 12.00 uur. Maandag 11 oktober 2021, uiterlijk 10.00 uur is de sluitingsdatum voor het indienen van uw inschrijving voor deze toetredingsronde. Nieuwe contracten treden per 3 januari 2022 in werking. Voor exacte informatie omtrent de planning en de procedure verwijzen wij u naar TenderNed.