Inspraak aanvulling welstandscriteria Gebied N8 Waterrijk Oosthuizen

Op grond van de inspraakverordening gemeente Edam-Volendam maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van dinsdag 6 september 2022, gedurende zes weken, het concept van de (aanvullende) welstandscriteria voor Gebied N8 Waterrijk voor inspraak ter inzage ligt.

Voor het gebied Waterrijk is in 2009 een beeldkwaliteitplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitplan is geïntegreerd in de Welstandsnota Edam-Volendam, gebied N8 Waterrijk en is toetsingskader voor de aanvragen om omgevingsvergunningen.

Het ontwerp van het  bestemmingsplan Waterrijk Fase 3B en 3C maakt het, in afwijking op de eerdere fasen in het gebied mogelijk om in Fase 3C gestapeld te bouwen in de vorm van beneden-bovenwoningen en appartementsgebouwen. Er is in deze fase gekozen voor een meer verdichte bebouwing rond de school, een andere stedenbouwkundige typologie. Een andere stedenbouwkundige opzet vraagt om een aanvulling op het beeldkwaliteitplan, een aanvulling/wijziging van de Welstandsnota Edam-Volendam.

De aanvullende welstandscriteria geven inzicht hoe omgegaan wordt met de architectonische (beeld) kwaliteit op deze locatie binnen het gebied Waterrijk.

Het fysieke exemplaar van het concept van deze aanvullende welstandscriteria  kan worden ingezien tijdens de openingsuren van 8.30-16.30 uur, bij de receptie van het stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1 in Volendam. De bijlagen zijn hieronder als PDF in te zien.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie inbrengen. Een schriftelijke reactie kunt u indienen bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel (0299) 398398.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam