Informatie opvragen (Wob-verzoek)

U hebt recht op informatie van de overheid. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en/of besluiten van de gemeente. Wij geven zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie opvragen over het beleid en/of besluiten van ons? Dan kunt u schriftelijk of telefonisch een Wob-verzoek indienen bij ons.

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Het is niet mogelijk een verzoek elektronisch in te dienen per e-mail.

Behandeling Wob-verzoek

Als u een Wob-verzoek heeft ingediend beslissen wij binnen vier weken op uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met vier weken. Dat delen wij dan binnen de eerste vier weken schriftelijk en gemotiveerd aan u mee.

Reageren wij niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Als wij daarop niet binnen twee weken beslissen dan kunt u direct beroep instellen bij de rechter. Ook kunt u direct na het verstrijken van de termijn bezwaar indienen.

Afwijzen Wob-verzoek

Wij wijzen uw verzoek af wanneer een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt. Of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Wijzen wij uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Verschil tussen Wob-verzoek en Who-verzoek

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

Who- verzoek

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat over hergebruik van informatie die al openbaar is gemaakt. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

Waar moet een Wob-verzoek aan voldoen?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In uw verzoek moet de bestuurlijke aangelegenheid genoemd zijn waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, geluidsband of in een computerbestand.
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.

Wat zijn de kosten?

De gemeente brengt een vergoeding in rekening voor het verstrekken van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.