Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Slobbeland

Status: Ter inzage

Informatie

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 14 oktober 2021 het bestemmingsplan “Slobbeland” bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpSlobbelandVole-vg01 met de daarbij horende bestanden gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangegeven in Zienswijzennota van het bestemmingsplan.

Plangebied

Het gaat globaal om de gronden rond het gebied Marinapark, de jachthaven en bedrijventerrein Slobbeland, grenzend aan de achterkant van Zuideinde.

Doel

De Omgevingswet is aanstaande en voor al onze bestemmingsplannen geldt dan dat deze automatisch, van rechtswege, onderdeel uitmaken van het (tijdelijk) Omgevingsplan. Het is ons doel om de basis op orde te hebben voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarom zijn wij gestart om oudere plannen, beleidsneutraal, in een modern bestemmingsplan te vatten. Actualiseren doen wij zonder acht te slaan op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Om de vaart in het proces te houden gaan wij conserverend en consoliderend bestemmen. Mochten zich in het gebied ruimtelijke ontwikkelingen voordoen, dan wordt een aparte procedure in gang gezet.

Inzien

Het besluit ligt met ingang van vrijdag 12 november 2021 tijdens de openingsuren gedurende een (beroeps)termijn van zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 in Volendam. In verband met de beperkende maatregelen vanwege de Coronacrisis is het bestemmingsplan alleen op afspraak in te zien (met inachtneming van de huidige omgangsregels). Hiervoor kan contact worden opgenomen met het KCC via het (0299) 398 398.

Digitaal raadplegen

U kunt dit ontwerpbestemmingsplan met de daarbij horende stukken digitaal raadplegen of via de gemeentelijke planviewer.

Beroep

Vanaf vrijdag 12 november 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen en door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij door de gewijzigde vaststelling in een ongunstigere positie worden gebracht. Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, kunnen rechtzoekende burgers ook digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen. U dient hiervoor wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Op grond van artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan in werking op 24 december 2021. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 10 november 2021

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam