Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Botterschoollocatie’

Status: Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De raad heeft in zijn vergadering van 25 november 2021 het bestemmingsplan ‘De Botterschoollocatie’, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.BpDeBotterSchool-VG01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen, gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn nader toegelicht in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’, behorende bij het raadsbesluit.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Hendric Dirckszstraat in Edam. De planlocatie is aan de noord- en oostzijde afgebakend met bestaande woningbouw, aan de zuidzijde met de Hendric Dirckszstraat en aan de westzijde middels een agrarisch perceel.

Doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de voormalige basisschool de Botter. De school wordt vervangen door 26 grondgebonden woningen. 

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en het genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie hierna onder het kopje ‘Beroep’).

Digitaal raadplegen

Het bestemmingsplan is vanaf 13 december 2021 zes weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening en op de gemeentelijke planviewer. In verband met de beperkende maatregelen vanwege corona wordt van een papieren versie van het plan afgezien.

Beroep

Een belanghebbende die op het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Edam-Volendam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die van de ter inzagelegging, te weten 13 december 2021, gedurende een termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken. Ook kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Ook kunnen genoemde belanghebbenden digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Zoals aangegeven is op de vaststelling van het bestemmingsplan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat in geval van beroep:

  • Beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
  • Het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
  • Beroepsgronden niet na afloop van de beroepstermijn kunnen worden aangevuld.
  • Indien beroep wordt ingesteld, dient een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden meegezonden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met een medewerker van het Programma Projecten via (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 13 december 2021