BURGEMEESTERSBESLUIT NOODVERORDENING JAARWISSELING 2021-2022

De burgemeester van Edam-Volendam,

Gelet op:

 • De Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 172 t/m 176a
 • De Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam, in het bijzonder de artikelen 2.1, 2.45, en 2.47 eerste lid onder b
 • De Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, in het bijzonder de artikelen 3.1 en 4.a1
 • De Wet publieke gezondheid, in het bijzonder de artikelen 58f en 58g

Overwegende:

 • dat de burgemeester op grond van de Gemeentewet zorg toekomt voor de openbare orde en de openbare veiligheid;
 • dat de burgemeester op grond van het eerste lid van artikel 176 van de Gemeentewet bevoegd is algemeen verbindende voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn

Voorts overwegende:

 • dat, in de in Bijlage I aangewezen gebieden, groepen van personen in eerste instantie en individuele personen in tweede instantie gedrag vertonen dat zich niet verhoudt met de openbare orde, de openbare veiligheid en/of de publieke gezondheid, te weten: het zich ophouden in te grote groepen, het zorgen voor overlast door vuurwerkmisbruik en/of baldadigheid en luidruchtigheid, vernieling , het belemmeren van het verkeer, zulks met een negatief effect op andere gebruikers van deze gebieden en op het welbevinden van de bewoners van deze gebieden.
 • dat dit gedrag de openbare orde en de openbare veiligheid in gevaar heeft gebracht en/of tot gevaar voor personen, de publieke gezondheid en/of goederen heeft geleid.
 • dat het voorzienbaar is dat voortzetten van dit gedrag de openbare orde en de openbare veiligheid nog meer in gevaar zal brengen en/of tot nog meer tot gevaar voor personen, publieke gezondheid en/of goederen zal leiden.
 • dat het daarom noodzakelijk is dit gedrag op de in Bijlage I aangeduide locaties onmiddellijk te stoppen, om de openbare orde en de openbare veiligheid te herstellen en verder gevaar te voorkomen voor de openbare orde en de openbare veiligheid, en voor personen, de publieke gezondheid en/of goederen.

BEVEELT:

Aan eenieder die zich in openbare ruimte bevindt:

 1. in het gebied “Singelwijk” begrensd door de straten Burg Versteeghsingel, Singelweg, Broekgouwstraat en Zuidpolderlaan , op kaart in Bijlage I aangegeven met nummer 1.
 2. in het gebied “Middengebied” begrensd door de straten Zuidpolderlaan, Dijkgraaf De Ruiterlaan, Joost van den Vondelstraat, Kaper, Torenvalkstraat en Dijkgraaf Poschlaan, op kaart in Bijlage I aangegeven met nummer 2.
 3. op of binnen 100 meter van het Europaplein te Volendam, op de kaart in Bijlage 1 aangegeven met nummer 3.

(groepsvorming en onnodig ophouden)

 1. zich in de openbare ruimte te onthouden van groepsvorming en zich in een gezelschap van ten hoogste vier personen op te houden.
 2. zich te onthouden van het zich zonder redelijk doel ophouden in parken, groenstroken of in de nabijheid van woningen en woongebouwen.
 3. het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen en/ of gedraging(en) manifesteert als (potentiele) deelnemer aan groepsactiviteiten met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats in de gebieden, zoals weergegeven op de kaart (bijlage 1) aanwezig te zijn.

(verbod op vuurwerk)

 1. zich te onthouden van het meevoeren of voorhanden hebben, of het beschikbaar stellen aan anderen, of het tot ontbranding brengen, van vuurwerk ongeacht de categorie waartoe dit vuurwerk behoort (dat wil zeggen: met inbegrip van vuurwerk dat in het Vuurwerkbesluit onder categorie 1 is aangewezen).

(verbod op alcohol)

 1. zich te onthouden van het meevoeren of voorhanden hebben, of het beschikbaar stellen aan anderen, van alcoholhoudende drank.

(verwijderingsplicht)

 1. zich op eerste aanzegging van de politie of van een ambtenaar belast met het toezicht op deze noodverordening direct en zonder oponthoud te verwijderen van een in deze noodverordening aangewezen locatie.
 2. de aangewezen richting aan te houden, indien de politie of een ambtenaar belast met het toezicht op deze noodverordening aan degene aan wie te verstaan gegeven is zich van een aangewezen locatie te verwijderen daarbij een richting heeft aangewezen waarin deze persoon zich dient te verwijderen.

(opvolgen aanwijzingen)

 1. terstond, nauwgezet en volledig opvolging te geven aan alle aanwijzingen van de politie of een ambtenaar belast met het toezicht op deze noodverordening gegeven in het belang en/of ter beperking van gevaar voor van de openbare orde, de openbare veiligheid en/of de publieke gezondheid.

(verplaatsing)

 1. mee te werken aan een tijdelijke verplaatsing naar een door de burgemeester aangewezen locatie/gebied en met een door de burgemeester aangewezen middel van vervoer.

(verbod op en afgifte van gevaarlijke voorwerpen)

 1. zich te onthouden van het meevoeren of voorhanden hebben, of het beschikbaar stellen aan anderen, van wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zoals stokken, zware of scherpe voorwerpen, en spuitbussen of gashouders.
 2. alle middelen die ingezet kunnen worden om verzet te plegen of weerstand te bieden en/of gevaar voor anderen kunnen opleveren, zoals stokken, zware of scherpe voorwerpen, en spuitbussen of gashouders, bij eerste aanzegging af te geven aan de politie of aan een ambtenaar belast met toezicht op deze noodverordening.

(verbod op gezichtsbedekking en identificatieplicht)

 1. zich in de openbare ruimte te onthouden van het dragen van kleding of het gebruik van andere middelen die het natuurlijk gelaat aan het zicht onttrekken en/of de herkenbaarheid danwel identificatie bemoeilijken, zoals mondkapjes, bivakmutsen, capuchons, helmen, maskers, brillen, pruiken, zonnebrillen, sjaals, schmink, verf en/of andere daartoe kennelijk geschikte methoden en middelen.
 2. zich op eerste aanwijzing met een wettelijk identiteitsbewijs te identificeren aan de politie of aan een ambtenaar belast met toezicht op deze noodverordening.

EN BEPAALT DAT:

 1. met het toezicht op deze noodverordening belast worden: ambtenaren van politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente;
 2. indien de politie zich voor het toezicht op deze noodverordening door een andere dienst laat bijstaan, deze dienst eveneens met het toezicht op de noodverordening is belast voorzolang bijstand onder gezag van de politie wordt gegeven.
 3. deze noodverordening met onmiddellijke ingang in werking treedt en, tenzij de burgemeester anders besluit, in werking blijft tot 1 januari 2022 om 12.00 uur.
 4. dit besluit kan worden aangehaald als “Noodverordening jaarwisseling 2021-2022”.

STRAFBEPALING

Overtreding van de Noodverordening jaarwisseling 2021-2022 is op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,--).

Gegeven te Edam-Volendam, op 31 december 2021 om 14:35 uur,

de burgemeester van Edam-Volendam,

V. Tuijp

(loco-burgemeester)

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester van Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Van een bezwaarschrift gaat géén schorsende werking uit.

Als u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Locatie Haarlem (Bestuursrecht), postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan door de rechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker van een voorlopige voorziening moet een griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de betaling.

Bijlage I – aangewezen gebieden

 

Aangewezen gebieden