Bijstandsuitkering

Algemeen

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als uw gezin voor geen enkele andere uitkering in aanmerking komt. En u de noodzakelijke kosten zoals huur, eten en drinken niet kunt betalen. De bedoeling is dat u tijdelijke bijstand krijgt. U krijgt hierbij hulp bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt. Voor een aanvraag neemt u telefonisch contact op met het Breed Sociaal Loket.

Aanvragen en meenemen

Voor het aanvragen van bijstand maakt u telefonisch een afspraak. U neemt het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner.
 • Bewijzen van uw inkomen.
 • Bewijzen van uw schulden.
 • Bewijs van uw vermogen en van uw eventuele minderjarige kinderen (bezittingen zoals spaargeld, auto, huis, aandelen).
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden (contract van uw laatste werkgever met begin- en einddatum).

Het adres is: Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam.

Hoe registreert u zich als werkzoekende?

Ga naar de site werk.nl en plaats daar uw CV.

Let op: u heeft hiervoor een DigiD nodig.

Op de homepagina van werk.nl staat links het kopje ‘Uitkering’ (blauwe balk) met daaronder enkele keuzemogelijkheden. Klik vervolgens op ‘Inschrijven als werkzoekende of bijstandsuitkering aanvragen’ en vul het formulier in.

Wat gebeurt er na uw registratie?

 1. Als u denkt in aanmerking te komen voor een uitkering ingevolge de Participatiewet registreert u zich als werkzoekende op de website: www.UWV.nl. Zie hierboven.
 2. Na registratie als werkzoekende kunt u telefonisch contact opnemen met een consulent Breed Sociaal Loket, team Inkomen via (0299) 398 398. De consulent beoordeelt of een aanvraagformulier naar u kan worden toegezonden. Als wij u een aanvraagformulier toesturen, geven wij ook aan welke bijlagen ingeleverd moeten worden bij de aanvraag. U moet eerst telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
 3. Op de met de door de consulent afgesproken datum vindt de uitkeringsintake plaats. Tijdens dit gesprek worden de formulieren ingevuld, ondertekend en voorzien van bijlagen ingeleverd. 
 4. Hebben wij uw volledig ingevulde Inlichtingenformulier ontvangen? Dan beslissen burgemeester en wethouders binnen acht weken na binnenkomst hiervan op uw aanvraag. Als wij aanvullende gegevens opvragen kan deze termijn worden verlengd. Wij brengen u  schriftelijk op de hoogte van deze verlenging. Als de aanvraag niet compleet is dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.

Openbaarheid van informatie

De gegevens zijn vertrouwelijk. Wij zijn wel verplicht gegevens te verstrekken aan andere instellingen zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en voor vreemdelingen aan de Vreemdelingendienst.

Komt u in aanmerking?

Algemene voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander, komt uit een EU-land (onder voorwaarden) of hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont of verblijft in de gemeente Edam-Volendam.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U heeft geen vermogen of een vermogen dat lager is dan toegestaan voor een bijstandsuitkering.
 • U komt niet in aanmerking voor een andere inkomensregeling zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Eigen vermogen/bezittingen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. 

 • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 7.605,00 aan eigen vermogen hebben.
 • Bent u een alleenstaande ouder, gehuwd, of voert u ongehuwd een gezamenlijke huishouding? Dan mag u niet meer dan € 15.210,00 hebben.
 • Is uw vermogen hoger? Dan moet u dit geld eerst op een verantwoorde manier gebruiken voor de kosten van levensonderhoud.
 • Uw eigen huis hoort ook bij uw vermogen. Heeft u meer dan € 64.100,00 aan eigen vermogen in uw woning? En bedraagt de aan u te verlenen bijstand over de periode van een jaar naar verwachting meer dan het netto minimumloon per maand? U krijgt dan een bijstandsuitkering in de vorm van een lening.

Re-integratie

U bent verplicht om mee te werken aan het krijgen van betaald werk. Bijvoorbeeld door te solliciteren of via een begeleid traject naar werk. Krijgt u algemeen passend werk aangeboden? Dan neemt u dat aan. De baan die u krijgt aangeboden, hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

U werkt mee aan een (al dan niet medisch) onderzoek naar uw mogelijkheden voor scholing of werk. U werkt ook mee aan trajecten die u aan werk kunnen helpen. 

Vindt u het moeilijk om werk of vrijwilligerswerk te vinden? De consulenten werk van de gemeente kunnen u helpen in uw re-integratieproces naar werk. 

Vrijwilligerswerk

Doet u vrijwilligerswerk? Dan bent u nog steeds verplicht mee te werken aan uw re-integratie naar een betaalde baan. U kunt vrijwilligerswerk alleen combineren met de re-integratie als u hiermee zicht hebt of krijgt op een betaalde functie. 

Jonger dan 27 jaar

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering? Voordat je bijstand kunt aanvragen moet je eerst vier weken zelf naar werk of een opleiding zoeken (zoektijd). De vier weken gaan in nadat je je bij het Breed Sociaal Loket hebt gemeld voor bijstand. Heb je geen werk of opleiding gevonden in die vier weken? Dan kun je na de vier weken (na afloop zoektijd) maar wel binnen vijf werkdagen een bijstandsuitkering aanvragen.

Regelmatige controle en onderzoek

Maandelijks controleren we de rechtmatigheid van de uitkering. Dit doen we aan de hand van een formulier waarop u onder andere uw inkomsten opgeeft. De uitkering wordt pas betaald, als dit formulier (met bewijsstukken) volledig is ingevuld en persoonlijk door u op de aangegeven datum is ingeleverd bij het Breed Sociaal Loket.

Als uw situatie verandert

Bent u alleenstaand, of woont u samen? De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Als u samenwoont kan uw uitkering lager worden. Verandert uw leefsituatie? Dan meldt u dat dus meteen.

Wij onderzoeken uw situatie steeds opnieuw (het zogenaamde heronderzoek). Ook bij dit onderzoek verwachten wij dat u op tijd en zo volledig mogelijk de juiste informatie geeft. Is bij deze onderzoeken de gevraagde informatie niet, onvolledig of onjuist gegeven? Dan  kan dit tot opschorting van de uitkering en in sommige gevallen zelfs tot beëindiging leiden.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat u met nadere uitleg begrijpt waaròm een bepaald besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klikt op deze link: bezwaar