Besluitenlijst Raadvergadering 27-05-2021

Ingekomen stukken en mededelingen.

Kennis te nemen van: Het Jaarverslag omgeving 2020.

Mededeling ontslagneming de heer J.C.M. Veerman.

Het verzoek van raadslid, de heer J.C.M. Veerman (fractie LijstKras) in te willigen en hem conform zijn verzoek ontslag te verlenen.

Vaststelling korte weergave raadsvergadering d.d. 16 maart, 25 maart en 8 april 2021.

De verslagen ongewijzigd vast te stellen.

Voorstel tot vaststellen Nota Horeca Edam-Volendam.

De Nota Horeca Edam-Volendam vast te stellen

Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Hoogstraat 4-8.

 1. Het bestemmingsplan Hoogstraat 4-8, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen, vast te stellen;
 2. te besluiten géén exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro, vast te stellen;
 3. burgemeester en wethouders of (een) door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) te machtigen tot het zo nodig voeren van verweer voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorstel tot vaststellen jaarstukken Edam-Volendam.

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeente Edam-Volendam vast te stellen en autorisatie te geven voor de rechtmatige kredieten overschrijdingen op de investeringen per ultimo 2020
 2. Kennis nemen van het negatieve financiële resultaat over 2020 van € 2.167.006
 3. Te besluiten tot toevoeging aan de bestemde reserve Budgetoverheveling tot een bedrag van € 720.555 vanuit de algemene reserve.
 4. Te besluiten tot toevoeging aan de bestemde reserve Coronafonds tot een bedrag van € 239.734 vanuit de algemene reserve.
 5. Te besluiten tot onttrekking aan de Algemene reserve van € 3.127.295 ter dekking van bovengenoemde posten.

Voorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2021, alsmede een positieve zienswijze op de programmabegroting 2022 van Recreatieschap Twiske-Waterland;

 1. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen de volgende zienswijze vast te stellen:
  a. een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van Twiske- Waterland;
  b. een positieve zienswijze op de programmabegroting 2022 van Twiske-Waterland.
 2. Op basis van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland een positieve zienswijze vast te stellen voor de jaarrekening 2020
 3. Burgemeester en wethouders op te dragen om het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland conform de bij dit voorstel behorende concept zienswijze te informeren.

Voorstel tot het vaststellen van de ontwikkeling van het Tase-terrein.

Te kiezen voor scenario 3, te weten:

 1. De stedenbouwkundige visie op het voormalige Tase-terrein (in een separate raadsbijeenkomst) te bespreken en na vaststelling de ontwikkeling van het Tase-terrein te starten volgens de procedures van het EVRP.
  De voorkeur uit te spreken voor een snelle ontwikkeling van het Tase-terrein zonder huisvesting van raad, college en organisatie op deze locatie.
 2. De gemeenteraad geeft het college de opdracht om daarnaast een actuele visie op dienstverlening, thuiswerken en digitalisering vast te laten stellen door de raad; om op basis daarvan de huisvestingsbehoefte 2025-2050 in beeld te brengen en te bezien of de bestaande panden toereikend zijn voor de toekomstige huisvestingsbehoefte, of dat er gezocht moet worden naar alternatieve locaties. Als termijn voor het realiseren van deze visie zouden we deze graag voor eind 2021 aan de raad gepresenteerd willen zien.
 3. In de begroting 2021 eenmalig een exploitatiebudget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van de visie op dienstverlening, thuiswerken en digitalisering. Deze eenmalige lasten te dekken middels een onttrekking uit de bestemde reserve Gemeentelijke huisvesting en er kennis van te nemen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Voorstel tot herbenoemen leden Welstand- en Monumentencommissie.

 1. Dhr. Hans Boonstra te (her)benoemen als monumentendeskundige van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 juni 2021 tot 1 juni 2024;
 2. Dhr. Peter de Vries te (her)benoemen als burgerlid van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 juni 2021 tot 1 juni 2024;
 3. Dhr. Mark Ravesloot te (her)benoemen als vervangend burgerlid van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 juni 2021 tot 1 juni 2024.

Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de OD IJmond, alsmede het afgeven van een positieve zienswijze.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst IJmond over 2022 en te besluiten een positieve zienswijze in te dienen, met als voorbehoud dat de bijdrage uitsluitend wordt verhoogd indien de bodemtaken (wettelijk verplicht) vanaf 2022 in het basistakenpakket vallen.
Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de OD IJmond.

Voorstel tot vaststellen van de kaders, uitgangspunten & randvoorwaarden m.b.t. de uitwerking van de meekoppelkansen.

 1. In te stemmen met de kaders, uitgangspunten & randvoorwaarden zoals deze worden benoemd in het bijgevoegde document Meekoppelkansen, Uitwerking & Haalbaarheid, d.d. 30 maart 2021.
 2. In te stemmen een investeringskrediet van € 1.281.840 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de Meekoppelkansen Afrit Noordeinde, Steiger, Kruising Warder en Kitesurflocatie Edam-Zuid. Het krediet wordt gesplitst per meekoppelkans, dit zal totaal voor 4 kredieten leiden tot een afschrijvingslast van € 87.900 in de eerste 10 jaar en vanaf jaar 11 tot en met 20 nog € 40.284 (dit zijn de lasten exclusief subsidie);
 3. De 2 oorspronkelijke kredieten Dijkversterking en Meekoppelkansen Dijkversterking (C-post) af te voeren en af te sluiten, de vervallen afschrijvingslast van € 10.000 komt ten gunste van het saldo begroting;
 4. Drie bestaande kapitaallastenreserves, te weten reserve Dijkversterking (095.070), de reserve Toeristisch centrum Volendam (095.770) en de reserve Recreatieve voorzieningen (096.290) vrij te geven ter dekking van de kapitaallasten onder beslispunt 2;
 5. Het saldo van de reserve Recreatieve voorzieningen (096.290) van € 138.150 toe te voegen aan de reserve Dijkversterking, de reserve Recreatieve voorzieningen op te heffen;
 6. Het saldo van € 226.180 wat beschikbaar is voor de afrit Noordeinde in de kapitaallastenreserve Toeristisch centrum Volendam (095.770) over te hevelen naar de reserve Dijkversterking, waardoor de kapitaallasten van alle meekoppelkansen ten laste van één reserve gaan;
 7. De kapitaallastenreserve Dijkversterking aan te vullen met een bedrag van € 173.111 vanuit de Algemene Reserve, waardoor dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting;
 8. Bovenstaande wijzigingen op te laten nemen in de Zomernota 2021;
 9. De uitvoering van de meekoppelkansen afhankelijk te maken van de te ontvangen subsidie en de ruimte die hiervoor is gesteld binnen de begroting, en daarbij de volgende prioritering te hanteren: Afrit Noordeinde, Steiger, Kruising Warder en kitesurflocatie Edam-Zuid.

Voorstel tot benoemen lid Rekenkamercommissie en lid raad van beheer Zwembad de Waterdam.

 1. Het lidmaatschap van de heer W.H.M. Rijkenberg (LijstKras) van de Rekenkamercommissie te beëindigen i.v.m. zijn benoeming tot wethouder.

  Te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie: de heer J.H. Veerman (LijstKras).
 2. Voor te dragen als nieuw lid/benoemen van de Raad van Beheer van zwembad de Waterdam mevrouw A.C.M. Bootsman.

Moties vreemd aan de orde.

 • Motie tijdelijk gebruik busparkeerplaatsen Parallelweg voor personenauto’s.

De motie te verwerpen.

- Voor de motie stemmen de fracties van GroenLinks en Volendam|80.
- Tegen de motie stemmen de fracties van Zeevangs Belang, LijstKras, PvdA, VVD en CDA, zodat de motie met 7 stemmen voor en 16 stemmen tegen is verworpen.

 • Motie uitbreiding parkeercapaciteit voor personenauto’s aan de Parallelweg.

De motie te verwerpen.

- Voor de motie stemmen de fracties van GroenLinks en Volendam|80.
- Tegen de motie stemmen de fracties van Zeevangs Belang, LijstKras, PvdA, VVD en CDA, zodat de motie met 7 stemmen voor en 15 stemmen tegen is verworpen.

 • Motie woningen op perceel Beets 123.

De motie unaniem aan te nemen.

 • Motie Stolphoevekerkje in Volendam.

Motie wordt ingetrokken.

 • Motie vrijstelling giften voor mensen in de bijstand.

Het college neemt de motie over.