Besluitenlijst Raadvergadering 25-03-2021

Ingekomen stukken en mededelingen.

kennis te nemen van: - Voortgangsrapportage en uitvoeringsprogramma Omgeving 2021 - Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2021 - Concept advieslijst P&C - Rapportage Interbestuurlijk Toezicht op het gebied van informatiebeheer.

Mededeling ontslagneming de heer E.N.M. Schokker.

Het verzoek van raadslid, de heer E.N.M. Schokker (fractie LijstKras) in te willigen en hem conform zijn verzoek ontslag te verlenen. - dat hiermede de vertegenwoordiging namens de raad als lid van de Raad van Beheer Zwembad de Waterdam daarmee wordt beëindigd.

Vaststelling korte weergave raadsvergadering d.d. 28 januari 2021.

Het verslag ongewijzigd vast te stellen.

Voorstel tot besluit inzake bezwaren wet voorkeursrecht Purmer.

  1. Het bezwaarschrift van LTO Noord en Purmer Belang niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Het bezwaarschrift van bewoners A ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;
  3. Het bezwaarschrift van ARAG namens de bewoners B ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren en de gevraagde vergoeding van proceskosten af te wijzen;
  4. Het bezwaarschrift van mevr. E.J. Leguijt ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
  5. Het bezwaarschrift van de heer R.J van Solt mede namens bewoners van de Molenwerf in Edam, niet-ontvankelijk te verklaren;
  6. Het besluit van 17 september 2020 in stand te laten.

Toelichting: Tegen het aanwijzingsbesluit in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten van het college op 30 juni, bestendigd door de gemeenteraad op 17 september zijn vijf bezwaren ingebracht. De bezwaarschriftencommissie heeft over de bezwaren geadviseerd.

Voorstel tot beschikbaar stellen €100.000,-- financiële bijdrage vervolgstudie Onderdoorgang N247 Broek in Waterland.

Het beschikbaar stellen van 100.000 euro exploitatiebudget als bijdrage van Edam-Volendam voor de “vervolgstudie Onderdoorgang N247 Broek in Waterland”. Er kennis van te nemen te nemen dat de lasten van de bijdrage van € 100.000 in 2021 ten laste komen van de algemene reserve.

Toelichting: Om te zorgen dat de N247 ook in de toekomst het aanbod van verkeer aan kan, is het wenselijk om een studie te verrichten naar de effecten van een Onderdoorgang in Broek in Waterland. Deze studie onderzoekt een tweetal varianten. Er wordt gekeken naar inpasbaarheid, financiële en verkeerskundige gevolgen. Een MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) maakt onderdeel uit van de vervolgstudie. In de MKBA worden ook effecten meegenomen op de leefbaarheid in Broek in Waterland. Vanwege het belang van de N247 voor de gemeente, wil Edam-Volendam graag bijdragen aan dit onderzoek.

Voorstel tot instemmen met het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert.’

In te stemmen met het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert.’.

Toelichting: Sinds 2018 werken gemeenten en corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland (RAP-regio) samen aan een voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling.. Na een regio breed participatietraject in 2019, waaruit veel steun bleek voor een nieuwe werkwijze, is het beleidsvoorstel op hoofdlijnen in april 2020 vastgesteld. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve verhuiswens. Het beleidsvoorstel biedt een nieuwe puntenopbouw in de volgorde bij toewijzing van sociale huurwoningen, gebaseerd op wachten, zoeken en omstandigheden. Daarom gaan naast wachten (inschrijfduur) ook zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij toewijzing.

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt.

Besluit doorgeschoven naar volgende maand

Motie vreemd aan de orde: Tijdelijke terrassen horeca Edam-Volendam.

de motie aan te nemen. Voor de motie stemmen de fracties van VVD, LijstKras, CDA en Zeevangs Belang. Tegen de motie stemmen de fracties van Volendam|80, GroenLinks en de PvdA.