Besluitenlijst Raadvergadering 24-11-2022

Ingekomen stukken en mededelingen.

Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief inzake voortzetting Wet voorkeursrecht gemeenten (in relatie tot de Purmer) in de omgevingsvisie Edam-Volendam.
Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstel tot vaststellen Verordening Wmo.
Voorstelnummer 74-2022

De verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 vast te stellen.
Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstel tot instemmen met de financiële uitwerking van het uitwerkingsprogramma kunst en cultuur, alsmede kennisnemen van het uitvoeringsprogramma.
Voorstelnummer 75-2022

 • In te stemmen met de voorgestelde financiële uitwerking die zorgt voor een structurele verlaging van het saldo begroting van € 45.000,--
 • In te stemmen met de aanvraag van € 45.000,-- in de Winternota voor het uitvoeringsprogramma kunst en cultuur in 2023.
 • Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma kunst cultuur

Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen.
Motie: ingediend door de fracties GroenLinks, CDA, PvdA, VVD, Volendam|80, BVNL, Zeevangs Belang en LijstKras.
Stemming: de motie is unaniem aangenomen door de raad en overgenomen door het college.

Voorstel tot instemmen met hernummering van het handboek (0-4) en vaststellen van de Regelbibliotheek met bijlage 1.
Voorstelnummer 76-2022

 1. In te stemmen met hernummering van het handboek (hoofdstuk 0-4)
 2. De Regelbibliotheek met bijlage vast te stellen.

Toelichting:
Dit is een voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.
Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstel tot vaststellen Normenkader en Controleprotocol.
Voorstelnummer 77-2022

In te stemmen met het controleprotocol en normenkader 2022
Toelichting:
Het normenkader en het controleprotocol vormen de kaders waarbinnen de accountants hun controle op de jaarstukken 2022 uitoefenen.

Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstel tot vaststellen meerjarenbegroting MRA.
Voorstelnummer 78-2022

 • Op basis van beantwoording van de wensen, bedenkingen en amendementen akkoord te gaan met de totaalbedragen van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024.
 • Overeenkomstig de toezegging van het bestuur van de MRA de verwachte geïndexeerde inwonerbijdrage voor de jaren ’22, ’23 en ’24 (resp. €1,56, €1,59, €1,63 per inwoner per jaar) vast te zetten tot 2024 op de genoemde bedragen.

Toelichting:
Op 1 januari 2022 zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken van de MRA ingegaan.
Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstel tot vaststellen grond- en opstalexploitatie de
Broeckgouw.
Voorstelnummer 79-2022

 1. De herziening grondexploitatie de Broeckgouw 2022 vast te stellen met een totale begrote nominale investering van circa 72,1 miljoen euro en een positieve netto contante waarde van circa 11,2 miljoen euro als voorlopig resultaat per 1-1-2022 na risicoweging;
 2. De herziening opstalexploitatie de Broeckgouw 2022 vast te stellen met een kostenneutraal resultaat;

Toelichting:
Jaarlijks vindt de herziening van de grond- en opstalexploitatie van de Broeckgouw plaats. De herziene grond- en opstalexpoitatie is gebaseerd op de actuele financiële stand van zaken obv de boekwaarde er 1-1-22.
Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen.

Besluitvorming inzake voorstellen volgend uit het
collegeprogramma.
Voorstelnummer 80-2022

De 6e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van het collegeprogramma verwerkt.
Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen.
Motie: ingediend door de fracties VVD, FvD, PvdA,
LijstKras, CDA, Volendam|80, BVNL en Zeevangs Belang inzake ondersteuning van de toeristische sector (TOP).
Stemming: de motie wordt overgenomen door het
college.
Motie: ingediend door de fracties LijstKras, FvD en VVD inzake plan van aanpak Singelwijk.

Stemming: de motie is verworpen (5-17)

 • Voor: LijstKras, FvD en VVD.
 • Tegen: GroenLinks, Volendam|80, LijstKras, CDA, Zeevangs Belang en de PvdA.

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn
verwerkt.

Zie agendapunt 12