Besluitenlijst Raadvergadering 19-05-2022

Afleggen eed of belofte leden Raadsplein.
Voorstelnummer 43-2022

Te benoemen tot lid van het raadsplein:

 • Mevrouw M.T.M. Bond, Volendam|80
 • Mevrouw I.P.M. Veerman, Volendam|80
 • De heer M.T.A. Koek, Zeevangs Belang
 • De heer R.P. Linzell, Forum voor Democatie

Voorstel tot vrijgeven krediet sportnota en beschikbaar stellen aanvullende investering voor de renovatie van kunstgrasvelden.
Voorstelnummer 35-2022

 1. Vrijgeven van het krediet van de sportnota (C-post).
 2. Akkoord voor het wijzigen van de afschrijvingstermijn van dit krediet van 20 naar 10 jaar.
 3. Kennis nemen van het feit dat hierdoor €850 ten laste van de begroting komt in 2023 en € 102.750 voor 2024-2032.
 4. Akkoord te gaan met een aanvullende investering van € 145.200 (incl btw) om ook LED-verlichting te realiseren op de velden die pas in de toekomst een renovatie krijgen. Dit besluit past binnen het door de raad vastgestelde kader van de duurzaamheidsagenda.

Toelichting:
Gemeente Edam-Volendam heeft in totaal 16 voetbalvelden in eigendom. Deze zijn verdeeld over vier voetbalverenigingen. Zeven velden zijn uitgevoerd in kunstgras en hebben elke 10 jaar een renovatie nodig. Veelal gaat het om het vernieuwen van de toplaag. Voor vier velden is onderhoud nodig in de vorm van vervangen van de toplaag.

Voorstel tot afgeven zienswijze op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de MRA.
Voorstelnummer 36-2022

Wegens het ontbreken van stukken wordt besluitvorming uitgesteld naar een volgende raadsvergadering.

Voorstel inzake tussenuitspraak bestemmingsplan Hoogstraat.
Voorstelnummer 37-2022

Ter uitvoering van de tussen uitspraak (bestuurlijke lus) van 23 maart 2022 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met kenmerk 202104466/1/R1, het bestemmingsplan Hoogstraat 4-8, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen, opnieuw vast te stellen, met
planidentificatienummer NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg02 met daarin verwerkt de aanpassing in artikel 2.10 van de planregels en paragraaf 6.3 van de toelichting v.w.b. het peil en artikel 8.2 van de planregels en paragraaf 6.5 van de toelichting v.w.b. de kaprichting en kapvorm;

Toelichting:
Op 27 mei 2021 heeft uw raad besloten om het bestemmingsplan Hoogstraat Edam vast te stellen. Tijdens de beroepstermijn zijn twee beroepen ingediend. Eén van de beroepen is ingediend door een omwonende en het andere beroep is van de Vereniging Oud Edam. Tegen deze beroepen is door de gemeente een verweerschrift ingediend bij de Raad van State. Op 29 november 2021 zijn tijdens de zitting bij de Raad van State de beroepen en het verweer toegelicht. Op 23 maart 2022 heeft de Raad van State een tussen uitspraak gedaan.
De Raad van State heeft uw raad in het merendeel van de beroepen in het gelijk gesteld, op twee punten na. De Raad van State stelt via een bestuurlijke lus uw raad in de gelegenheid om het bestreden besluit, het bestemmingsplan, op deze twee punten te herstellen.

Voorstel tot continueren samenwerking met Mooi NH en vaststellen verordening gemeentelijke adviescommissie fysieke leefomgeving Edam-Volendam.
Voorstelnummer 38-2022

 1. De samenwerking met Mooi Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit te continueren.
 2. De verordening en toelichting op de gemeentelijke adviescommissie fysieke leefomgeving Edam-Volendam vast te stellen.

Voorstel tot vaststellen procedureverordening advisering nadeelcompensatie omgevingsrecht.
Voorstelnummer 39-2022

Vaststellen van de procedureverordening advisering nadeelcompensatie omgevingsrecht gemeente Edam-Volendam 2022.

Toelichting:
De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2023 in werking. Ter voorbereiding daarop worden een aantal besluiten genomen, onder andere het nu voorgestelde besluit: de Procedureverordening advisering nadeelcompensatie omgevingsrecht gemeente Edam-Volendam 2022.
Nadeelcompensatie is vergoeding of tegemoetkoming voor vermogens- of inkomensschade die ontstaat als gevolg van een rechtmatige overheidshandeling.

Voorstel tot afgeven verklaring van geen bedenkingen voor  wijzigen gebruik deel pand ten behoeve van een vergadercentrum op het perceel Beets 15 te Beets.
Voorstelnummer 40-2022

 1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het wijzigen van het gebruik van een deel van het pand ten behoeve van een vergadercentrum op het perceel Beets 15 te Beets.
 2. De verklaring van geen bedenkingen samen met de beschikking omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen tijdens de bezwaartermijn.

Voorstel tot vaststellen verordeningen.
Voorstelnummer 41-2022

Tot vaststellen van:

 1. Reglement van orde van de raad.
 2. Verordening op het Raadsplein en de raadscommissies inclusief wijziging n.a.v. amendement.
 3. Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning
 4. Gedragscode integriteit raadsleden met aanbiedingsbrief

Voorstel tot benoemen leden en plv. voorzitter RKC alsmede plv leden commissie P&C.

Het  voorstel wordt doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering zodra de coalitievorming rond is.

Voorstel tot benoemen externe vertegenwoordiging.

Het  voorstel wordt doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering zodra de coalitievorming rond is.

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt.
Voorstelnummer 42-2022

De derde begrotingswijziging 2022 vaststellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 19 mei 2022 verwerkt.

Motie vreemd aan de orde van Zeevangs Belang inzake container woningen voor opvang Oekraïners.

De motie wordt ingetrokken.