Besluitenlijst Raadvergadering 14-10-2021

Ingekomen stukken en mededelingen.

Kennis te nemen van: de zienswijze zoals verwoord in de raadsinformatiebrief PvE concessie Waterland en input mee te geven aan de vertegenwoordigers uit de raad in de VRA.

Voorstel tot vaststellen adviesrecht, participatieplicht en delegatie m.b.t. de omgevingswet.

I.v.m. het opstellen van een amendement het voorstel door te schuiven naar de raadsvergadering van 25 november 2021.

Voorstel tot technische aanpassing begraafplaatsenverordening alsmede de verordening Grafrechten.

  • Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2018 (Eerste wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2018).
  • Vast te stellen de Verordening grafrechten Edam-Volendam 2021 (Eerste wijziging Verordening grafrechten Edam-Volendam 2021).

Toelichting:
I.v.m. de overname van het beheer over een deel van de begraafplaats in Volendam is het noodzakelijk deze locatie in beide verordeningen die het begraven regelen in onze gemeente op te nemen. Pas dan mag de gemeente aanslagen opleggen voor de begravingen en bijzettingen die inmiddels hebben plaatsgevonden.

Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Slobbeland.

Besluit inclusief aangenomen amendement verwoord in punt 5:

  1. in te stemmen met de Zienswijzennota van bestemmingsplan Slobbeland;
  2. het bestemmingsplan Slobbeland, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpSlobbelandVole-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.bpSlobbelandVole-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen vast te stellen;
  3. géén exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro, vast te stellen;
  4. burgemeester en wethouders of (een) door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) te machtigen tot het zo nodig voeren van verweer voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  5. te schrappen de specifieke bouwaanduiding zonnepanelen, uit de toelichting, de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan.

Toelichting:
Voor het plangebied gelden momenteel vier bestemmingsplannen, waarvan de meeste nog dateren uit de tijd dat bestemmingsplannen nog niet digitaal raadpleegbaar waren. Daarom is het gewenst om over een actueel bestemmingsplan te beschikken. De bestaande ontwikkelingsmogelijkheden in de huidige bestemmingsplannen zijn in dit nieuwe bestemmingsplan opgenomen.

Motie vreemd aan de orde zero emissie bij de aanbesteding  openbaar vervoer VRA.

Na debat trekt de fractie Zeevangs Belang de motie in.